• RAPOR  SÜRESİNİN İHBAR ÖNELİNİ ALTI HAFTA AŞMASI DURUMUNDA DA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/2983
  2017/510
  23.01.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21,25

   
     
  • RAPOR  SÜRESİNİN İHBAR ÖNELİNİ ALTI HAFTA AŞMASI DURUMUNDA DA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU
  • SAVUNMA ALINMAMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI
    ÖZETİ davacının hastalığı nedeniyle raporlu olduğu günler çalışma süresine göre ihbar önelini altı hafta aşmış durumdadır. Ancak bu halde dahi davacının verimsizliğinden( raporlu olması) kaynaklanan nedenle iş akdinin feshedilmesine rağmen davacı işçinin fesih öncesi savunmasının alınmadığı anlaşılmaktadır.
  Davranış ve verimliliğe dayalı fesihte savunma alınmaması feshi geçersiz kılacağından Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalıdır.
  .
   
               


  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti: 
  Davacı vekili, davacının davalı şirket bünyesinde 17.05.1999 tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, Müdür olarak çalışmakta iken 30.12.2014 tarihinde İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. bendi gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, müvekkilinin davalı şirkette belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, davalı işverenlikte 30'dan fazla işçi çalıştığını, fesih beyanında her ne kadar işveren haklı nedenle, derhal fesih hakkını kullanarak iş akdini sonra erdirmiş ise de İş Kanunu'nun sağlık sebepleri ile feshe ilişkin düzenlemelerde aranan yasal şartlara uyulmaksızın fesih yapıldığından bahisle feshin haksız veya geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının şirkette Yatırım Danışmanlığı Bölümü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayken ciddi sağlık problemleri yaşadığını, iş sözleşmesinin haklı nedenler doğrultusunda ve feshin son çare uygulanması prensibi esas alınarak müvekkil şirket tarafından haklı ve zorunlu olarak İş Kanunu'nun 25/1. maddesi uyarınca feshedildiğini, davacının taleplerinin hukuki dayanaktan yoksun olduğundan bahisle davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davalı işverenin davacı işçinin iş sözleşmesini feshi İş Kanunu 25/1 maddesi b bendi gereğince fesih hakkını usulünce kullandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe: 
  4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (I) numaralı bendinin (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 
  İşverenin İş Kanununun 25. maddesinin (a) ve (b) bentleri yönünden feshi haklı fesih olmayıp, kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak, Yasa işverene derhal fesih hakkı tanıdığından, işverenin bildirim sürelerine uyma ve ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  Somut uyuşmazlıkta; davacının hastalığı nedeniyle raporlu olduğu günler çalışma süresine göre ihbar önelini altı hafta aşmış durumdadır. Ancak bu halde dahi davacının verimsizliğinden( raporlu olması) kaynaklanan nedenle iş akdinin feshedilmesine rağmen davacı işçinin fesih öncesi savunmasının alınmadığı anlaşılmaktadır. 
  Davranış ve verimliliğe dayalı fesihte savunma alınmaması feshi geçersiz kılacağından Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 
  3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6.Davacının yaptığı 204,50 TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 
  7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 23.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ