• RAPOR SONRASI DEVAMSIZLIK

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/8351
  Karar No. 2009/32054
  Tarihi: 16.11.2009

  l RAPOR SONRASI DEVAMSIZLIK
  l RAPOR BİTİM TARİHİ İTİBARI İLE ÇALIŞABİLECEK DURUMDA OLUP OLMA-DIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğinden, davacının rahatsızlığı nedeniyle rapor kullandığı ve rapor bitiminde işe gelmediği gerekçesi ile iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının psikiyatrik tedavi gördüğü de göz önüne alınarak, rapor bitim tarihi itibari ile çalışabilecek durumda olup olmadığı tespit edildikten soma oluşacak kanaate göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini İstemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının raporunun bitiminin ardından, 5 gün süre ile işe gitmediğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının 5 gün süre ile işe gitmeyerek devamsızlık yaptığı ve bu durumun davalı işveren yönünden haklı fesih nedeni oluşturduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Somut olayda, yerel mahkemece, değinilen gerekçe ile davanın reddine karar verilmişse de, dosya içeriğinden, davacının rahatsızlığı nedeniyle rapor kullandığı ve rapor bitiminde işe gelmediği gerekçesi ile iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının psikiyatrik tedavi gördüğü de göz önüne alınarak, rapor bitim tarihi itibari ile çalışabilecek durumda olup olmadığı tespit edildikten soma oluşacak kanaate göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ