• RAHATSIZLIK NEDENİYLE İŞİ BIRAK-MANIN DOKTOR RAPORU VE SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/24

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/3198
  Karar No: 2006/24558
  Tarihi:      25.09.2006

  l RAHATSIZLIK NEDENİYLE İŞİ BIRAK-MANIN DOKTOR RAPORU VE SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece yıllarca çalışan bir insanın nedensiz işi bırakması hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatları kabul edilmiştir. Varsayımla hüküm kurulamaz. Hamallık gibi bir işte çalışan ve bel fıtığı hastalığına yakalanan davacının bu rahatsızlığı nedeniyle devamsızlık yaptığı ve işi bıraktığının kabul edebilmesi için bu konuda doktor veya sağlık kurulu raporunun olması gerekir. Mahkeme bu hususlar üzerinde durulmadan yazılı şekilde ihbar ve kıdem tazminatının kabulü hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, ücret, fazla mesai, sigorta primi alacağı, izin ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendIerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- İşyerinde hamal olarak çalışan davacının bel fıtığı rahatsızlığına tutularak tedavi gördüğü en son olarak 9.6.2004-13.6.2004 tarihleri arasında yapılan tedavi sonucu 14.6.2004 tarihinde işbaşı yapacağı bildirildiği; ancak 14-16 Haziran 2004 tarihleri arasında üç gün işe devamsızlığı nedeniyle işveren tarafından 4857 sayılı yasanın 25/II-g maddesi uyarınca hizmet akdinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Davacı devamsızlık yaptığı tarihlerde işe devam ettiğini kanıtlayamamıştır. Mahkemece yıllarca çalışan bir insanın nedensiz işi bırakması hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatları kabul edilmiştir. Varsayımla hüküm kurulamaz. Hamallık gibi bir işte çalışan ve bel fıtığı hastalığına yakalanan davacının bu rahatsızlığı nedeniyle devamsızlık yaptığı ve işi bıraktığının kabul edebilmesi için bu konuda doktor veya sağlık kurulu raporunun olması gerekir. Mahkeme bu hususlar üzerinde durulmadan yazılı şekilde ihbar ve kıdem tazminatının kabulü hatalıdır.
  Mahkemece 4857 sayılı yasanın 24/1 -a maddesi gereğince sağlık kurulu raporu alınıp sonucuna göre karar kurulmalıdır.
  3-Bilirkişi davacının prim alacak isteklerinin mahkemenin takdirine bırakarak hesaplama yapmıştır. Tanık beyanlarında ücretten prim kesildiği bildirilmişse de kesilen bu primin işçi veya işveren payı olduğu belirlenememiştir. Ücret ve prim bordroları incelenerek sonuca gidilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ