• RADYOLOJİ TEKNİSYENİN GÜNDE BEŞ SAATİN ÜZERİ ÇALIŞMASININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/18234
  2011/18529
  20.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/41
     
  • RADYOLOJİ TEKNİSYENİN GÜNDE BEŞ SAATİN ÜZERİ ÇALIŞMASININ FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ
    ÖZETİ Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki tüzüğün 21. maddesi dikkate alındığında davacının yaptığı iş gereği günde 5 saatten fazla çalışması fazla mesai olarak kabul edilmesi gerektiğinden davacının talep ettiği fazla mesai ücreti hesabında bu sürenin dikkate alınmaması ve buna göre hesaplama yapılmaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
               


  DAVA                                   :Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile 20 günlük ücret ve mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                       Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi F.Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkilinin davalıya ait işyerinde 20.02.2006 tarihinde radyoloji teknisyeni olarak çalışmaya başladığını, son ücretinin 1.000.00 TL net olduğunu ve davalı işverence sigortasının düşük ücretten gösterildiğini, radyoloji teknisyeni olarak çalışma süresince üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen şirket ortağı ve müdürü olan Mehmet Birinci tarafından müvekkili ve diğer müvekkilinin bir daha işyerine gelmemesinin istendiğini, ancak müvekkilinin çalıştığı süreye ilişkin ücretini almaya gittiğinde söz konusu kişinin darp ve şiddete maruz kaldığını ve bu nedenle Emniyet makamlarına şikâyet dilekçesi verdiğini beyanla 21.08.2007 tarihinde iş sözleşmesinin haksız olarak fesh edilen müvekkilinin ödenmeyen ihbar - kıdem tazminatı ile 20 günlük ücret ve mesai ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davacının 28.03.2006 tarihinde işe girdiğini ve 21.08.2007 tarihinden itibaren mazeretsiz olarak işe gelmeyerek Florance Nightingale hastanesinde işe başladığını, davacının ücretlerini almaya gittiğinde darp edilmediğine aksine kendisinin şirket müdürü Mehmet Birinci' ye saldırdığını ve davacının mazeretsiz işe gelmemesi, habersiz olarak rakip bir firmada işe başlaması ve iş arkadaşları arasında huzursuzluk yaratarak çalışma huzurunu bozması ve şirket müdürüne saldırması nedeniyle iş akdinin haklı olarak feshedildiğini ve hakaret ve tehditleri nedeniyle Şişli Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunulduğunu beyanla haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıda gösterilen nedenler dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmediğinde reddine,
  2- Davacı için tespit edilen fazla mesai ücretinden, çalıştığı sürede dikkate alındığında yüksek oranda hakkaniyet indirimi yapılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3-Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki tüzüğün 21. maddesi dikkate alındığında davacının yaptığı iş gereği günde 5 saatten fazla çalışması fazla mesai olarak kabul edilmesi gerektiğinden davacının talep ettiği fazla mesai ücreti hesabında bu sürenin dikkate alınmaması ve buna göre hesaplama yapılmaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ