• PRİME ESAS KAZANÇ

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SSGSK. /88

  T,C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2021/10765
  Karar No. 2022/7568
  Tarihi: 20.05.2022

  lPRİME ESAS KAZANÇ
  lULUSLARARASI NAKLİYAT FİRMASINDA ÇALIŞAN ŞOFÖRLERE VERİLEN HARCIRAHLARIN ARACIN BAKIMI İÇİN GEREKLİ OLAN TUTARIN DIŞINDA KLAN MİKTARLARIN PRİME ESAS KAZANÇ İÇERİNDE YER ALACAĞI

  ÖZETİ: Davanın yasal dayanaklarından olan, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde "Kurumun uluslararası nakliyat faaliyetini yürüten işverenlere ait işyerlerinde hizmet akdine tabi şoför olarak çalışanlara yurt dışı görevlendirmelerde “sefer primi”, “sefer yolluğu”, “harcırah” adı altında işverenlerce gerçekleştirilen ödemeler, 506 sayılı Kanunun 77. maddesinde yer alan “yolluk” veya 5510 sayılı Kanunun 80. maddesindeki “görev yolluğu” ibareleriyle teknik ve somut olarak tam anlamıyla örtüşmediğinden, bu tür uyuşmazlıklar yönünden maddelerdeki kavramlar, yalnızca araca bağlı zorunlu giderler şeklinde anlaşılmalı, başka anlatımla, sigortalılara söz konusu adlar altında yapılan ödemeler içerisinden yalnızca araca bağlı zorunlu harcamalar ayrıştırılıp geri kalan tutar sigorta primine esas kazanca dahil edilmeli, iddianın kanıtlanması konusunda 6100 sayılı Kanun hükümleri uygulanmalıdır. Buna göre inceleme konusu davada, dosyada yer alan yazılı belgeler irdelenmeli, ödemeler değinilen kapsamda ayrıştırmaya tabi tutulmalı, belgelerin, ait olduğu çalışma dönemi bakımından yazılı delil oluşturacağı gözetilerek elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

  DAVA: Dava, prime esas kazanç tespiti istemine ilişkindir.
  İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince davalı Egetır Transsport ve Ticaret A.Ş. vekili ile davalı SGK Başkanlığı vekilinin istinaf başvurularının esastan reddine, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Özlem Aşkar Tufan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  I-İSTEM
  Davacı, müvekkilinin şoför olarak 10.03.1996 ile 04.08.2009 tarihleri arasında davalı işveren nezdinde geçen çalışmalarının karşılığında almış olduğu gerçek ücretin tespitine ve işverenden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  II-CEVAP
  Davalı Ege Tır Transsport ve Ticaret A.Ş. vekili, davacının müvekkil şirkette 10.03.1996- 04.08.2009 tarihleri arasında çalıştığını, davanın öncelikle hak düşürücü süre sebebi ile reddi gerektiğini, davacının davalı şirkette uluslararası tır şoförü olarak çalıştığını, davalı şirketten her ay asgari ücret aldığını, bunun yanında davacıya yurtdışına sefere çıkarken aracın ve şoförün yol giderlerinin içinden karşılandığını, gittiği ülkeye göre değişen bir harcırah ödendiğini, şoförün bu harcırahı gümrük giderlerini, aracın giderlerini ve işini yerine getirirken gerekli bazı giderler için harcadığını, bu nedenle davacıya verilen harcırahın ülkeye göre değiştiğini, çünkü gidilen ülkeye göre yapılan harcamaların da değişebildiğini, bu derece değişken ve ödenmesi yapılan sefere ve belli şartlara bağlı olan ve ancak ortalama olarak hesaplanabilen bir ödemenin ücretten kesinlikle ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle söz konusu yurtdışına çıkarken yapılan döviz ödemelerinin, sefer primi ya da harcırah olarak değerlendirilmesi gerektiğini, yolluk niteliğinde olan ödemenin prime tabi kazanç olarak nitelendirilmesi yasal olarak mümkün olmadığını beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı kurum vekili, davacının işveren tarafından bildirilen prime esas kazançları üzerinden Kurumca işlem yapıldığını, yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  III-MAHKEME KARARI
  A-İLK DERECE MAHKEME KARARI
  "1-Davanın kısmen kabul kısmen reddine,
  Davacı 38593860282 T.C. Kimlik numaralı İsmail Görgülü' nün;
  2004/1. dönemi gerçek ücretin 922.28 TL,
  2004/2. dönemi gerçek ücretin 1003,96 TL,
  2004/3. dönemi gerçek ücretin 423 TL,
  2004/4. dönemi gerçek ücretin 2166,85 TL,
  2004/5. dönemi gerçek ücretin 253,80 TL,
  2004/9. dönemi gerçek ücretin 355,32 TL,
  2004/10. dönemi gerçek ücretin 1094,46 TL,
  2004/11.dönemi gerçek ücretin 1098,00 TL,
  2004/12. dönemi gerçek ücretin 444,15 TL,
  2005/1. dönemi gerçek ücretin 634,27 TL,
  2005/2. dönemi gerçek ücretin 1088,18 TL,
  2005/3. dönemi gerçek ücretin 1090,70 TL,
  2005/4. dönemi gerçek ücretin 1108,76 TL,
  2005/5. dönemi gerçek ücretin 604,98 TL,
  2005/6. dönemi gerçek ücretin 1075,20 TL,
  2005/7. dönemi gerçek ücretin 1055,74 TL,
  2005/8. dönemi gerçek ücretin 1071,17 TL,
  2005/9. dönemi gerçek ücretin 1055,14 TL,
  2005/10. dönemi gerçek ücretin 1060,39 TL,
  2005/11. dönemi gerçek ücretin 1044,26 TL,
  2005/12. dönemi gerçek ücretin 325,80 TL,
  2006/1. dönemi gerçek ücretin 999,32 TL,
  2006/2. dönemi gerçek ücretin 1081,27 TL,
  2006/3. dönemi gerçek ücretin 1091,42 TL,
  2006/4. dönemi gerçek ücretin 531,00 TL,
  2006/5. dönemi gerçek ücretin 1775,74 TL,
  2006/6. dönemi gerçek ücretin 1963,83 TL,
  2006/7. dönemi gerçek ücretin 1202,55 TL,
  2006/8. dönemi gerçek ücretin 1193,10 TL,
  2006/9. dönemi gerçek ücretin 1178,96 TL,
  2006/10. dönemi gerçek ücretin 531,00 TL,
  2006/11. dönemi gerçek ücretin 1171,64 TL,
  2006/12. dönemi gerçek ücretin 1194,50 TL,
  2007/1. dönemi gerçek ücretin 639,63 TL,
  2007/2. dönemi gerçek ücretin 1197,61 TL,
  2007/3. dönemi gerçek ücretin 1212,73 TL,
  2007/4. dönemi gerçek ücretin 1200,38 TL,
  2007/5. dönemi gerçek ücretin 1822,64 TL,
  2007/6. dönemi gerçek ücretin 1174,30 TL,
  2007/7. dönemi gerçek ücretin 1818,68 TL,
  2007/8.dönemi gerçek ücretin 1237,75 TL,
  2007/9. dönemi gerçek ücretin 1199,04 TL,
  2007/10. dönemi gerçek ücretin 1772,93 TL,
  2007/11. dönemi gerçek ücretin 1203,84 TL,
  2007/12. dönemi gerçek ücretin 1183,15 TL,
  2008/1. dönemi gerçek ücretin 405,00 TL,
  2008/2. dönemi gerçek ücretin 385,32 TL,
  2008/3. dönemi gerçek ücretin 1949,80 TL,
  2008/4. dönemi gerçek ücretin 608,40 TL,
  2008/5. dönemi gerçek ücretin 1953,48 TL,
  2008/6. dönemi gerçek ücretin 1272,28 TL,
  2008/7. dönemi gerçek ücretin 1305,80 TL,
  2008/8. dönemi gerçek ücretin 1251,17 TL,
  2008/9. dönemi gerçek ücretin 638,70 TL,
  2008/10. dönemi gerçek ücretin 2019,94 TL,
  2008/11. dönemi gerçek ücretin 1381,44 TL,
  2008/12. dönemi gerçek ücretin 1280,49 TL
  2009/1. dönemi gerçek ücretin 1298,07 TL,
  2009/2. dönemi gerçek ücretin 666,00 TL,
  2009/3. dönemi gerçek ücretin 1089,68 TL,
  2009/4. dönemi gerçek ücretin 1061,60 TL,
  2009/5. dönemi gerçek ücretin 1063,01 TL,
  2009/6. dönemi gerçek ücretin 1161,01 TL,
  2009/7. dönemi gerçek ücretin 1101,52 TL,
  2009/8. dönemi gerçek ücretin 693,00 TL, ücret aldığının tespitine, fazlaya ilişkin talebin reddine" karar verilmiştir.
  B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
  " a) Davalı Egetır Transsport ve Ticaret A.Ş. vekili ile davalı SGK Başkanlığı vekilinin istinaf taleplerinin reddine,
  b) Davacı vekilinin istinaf talebinin kısmen kabulüyle; Manisa 3. İş Mahkemesi'nin, 12.02.2019 tarihli, 2013/429 E, 2019/18 K. sayılı kararının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.2 maddesi uyarınca kaldırılmasına,
  2- Davanın kısmen kabulüne,
  Davacı 38593860282 T.C. Kimlik numaralı İsmail Görgülü' nün;
  2004/1. dönemi gerçek ücretin 922.28 TL,
  2004/2. dönemi gerçek ücretin 1003,96 TL,
  2004/3. dönemi gerçek ücretin 423 TL,
  2004/4. dönemi gerçek ücretin 2166,85 TL,
  2004/5. dönemi gerçek ücretin 253,80 TL,
  2004/9. dönemi gerçek ücretin 355,32 TL,
  2004/10. dönemi gerçek ücretin 1094,46 TL,
  2004/11.dönemi gerçek ücretin 1098,00 TL,
  2004/12. dönemi gerçek ücretin 444,15 TL,
  2005/1. dönemi gerçek ücretin 634,27 TL,
  2005/2. dönemi gerçek ücretin 1088,18 TL,
  2005/3. dönemi gerçek ücretin 1090,70 TL,
  2005/4. dönemi gerçek ücretin 1108,76 TL,
  2005/5. dönemi gerçek ücretin 604,98 TL,
  2005/6. dönemi gerçek ücretin 1075,20 TL,
  2005/7. dönemi gerçek ücretin 1055,74 TL,
  2005/8. dönemi gerçek ücretin 1071,17 TL,
  2005/9. dönemi gerçek ücretin 1055,14 TL,
  2005/10. dönemi gerçek ücretin 1060,39 TL,
  2005/11. dönemi gerçek ücretin 1044,26 TL,
  2005/12. dönemi gerçek ücretin 325,80 TL,
  2006/1. dönemi gerçek ücretin 999,32 TL,
  2006/2. dönemi gerçek ücretin 1081,27 TL,
  2006/3. dönemi gerçek ücretin 1091,42 TL,
  2006/4. dönemi gerçek ücretin 531,00 TL,
  2006/5. dönemi gerçek ücretin 1775,74 TL,
  2006/6. dönemi gerçek ücretin 1963,83 TL,
  2006/7. dönemi gerçek ücretin 1202,55 TL,
  2006/8. dönemi gerçek ücretin 1193,10 TL,
  2006/9. dönemi gerçek ücretin 1178,96 TL,
  2006/10. dönemi gerçek ücretin 531,00 TL,
  2006/11. dönemi gerçek ücretin 1171,64 TL,
  2006/12. dönemi gerçek ücretin 1194,50 TL,
  2007/1. dönemi gerçek ücretin 639,63 TL,
  2007/2. dönemi gerçek ücretin 1197,61 TL,
  2007/3. dönemi gerçek ücretin 1212,73 TL,
  2007/4. dönemi gerçek ücretin 1200,38 TL,
  2007/5. dönemi gerçek ücretin 1822,64 TL,
  2007/6. dönemi gerçek ücretin 1174,30 TL,
  2007/7. dönemi gerçek ücretin 1818,68 TL,
  2007/8.dönemi gerçek ücretin 1237,75 TL,
  2007/9. dönemi gerçek ücretin 1199,04 TL,
  2007/10. dönemi gerçek ücretin 1772,93 TL,
  2007/11. dönemi gerçek ücretin 1203,84 TL,
  2007/12. dönemi gerçek ücretin 1183,15 TL,
  2008/1. dönemi gerçek ücretin 405,00 TL,
  2008/2. dönemi gerçek ücretin 385,32 TL,
  2008/3. dönemi gerçek ücretin 1949,80 TL,
  2008/4. dönemi gerçek ücretin 608,40 TL,
  2008/5. dönemi gerçek ücretin 1953,48 TL,
  2008/6. dönemi gerçek ücretin 1272,28 TL,
  2008/7. dönemi gerçek ücretin 1305,80 TL,
  2008/8. dönemi gerçek ücretin 1251,17 TL,
  2008/9. dönemi gerçek ücretin 638,70 TL,
  2008/10. dönemi gerçek ücretin 2019,94 TL,
  2008/11. dönemi gerçek ücretin 1381,44 TL,
  2008/12. dönemi gerçek ücretin 1280,49 TL
  2009/1. dönemi gerçek ücretin 1298,07 TL,
  2009/2. dönemi gerçek ücretin 666,00 TL,
  2009/3. dönemi gerçek ücretin 1089,68 TL,
  2009/4. dönemi gerçek ücretin 1061,60 TL,
  2009/5. dönemi gerçek ücretin 1063,01 TL,
  2009/6. dönemi gerçek ücretin 1161,01 TL,
  2009/7. dönemi gerçek ücretin 1101,52 TL,
  2009/8. dönemi gerçek ücretin 693,00 TL, ücret aldığının tespitine," karar verilmiştir.
  IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:
  Davalı Kurum vekili, eksik inceleme nedeniyle davaya konu kararın bozulmasını talep etmiştir.
  V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:
  Davacı, davalı işveren yanındaki çalışmalarının geçtiği dönemde Euro üzerinden sefer primi aldığını, prime esas kazancın bu ücret gözetilerek tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
  1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun; 288. maddesinde, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri belir bir tutarı geçtiği takdirde senetle kanıtlanması gerektiği, bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri, ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple belir bir tutardan aşağı düşse bile senetsiz kanıtlanamayacağı bildirilmiş, 289. maddesinde, 288. madde uyarınca senetle kanıtlanması gereken konularda yukarıdaki hükümler hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati durumunda tanık dinlenebileceği, 292. maddesinde de, senetle kanıtlanması zorunlu konularda yazılı bir delil başlangıcı varsa tanık dinlenebileceği açıklanarak delil başlangıcının, dava konusunun tamamen kanıtlanmasına yeterli olmamakla birlikte, bunun var olduğunu gösteren ve aleyhine sunulmuş olan tarafça verilen kağıt ve belgeler olduğu belirtilmiştir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200. ve 202. maddelerinde de bu düzenlemeler korunmuştur.
  Kuruma ödenmesi gereken sigorta primlerinin hesabında gerçek ücretin/kazancın esas alınması gerekmekte olup hizmet tespiti davalarının kamusal niteliği gereği, çalışma olgusu her türlü kanıtla ispatlanabilmesine karşın ücret konusunda aynı genişlikte ispat serbestliği söz konusu değildir ve değinilen maddelerde yazılı sınırları aşan ücret alma iddialarının yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Ücret tutarı maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, tespiti gereken gerçek ücretin; hukuksal geçerliliğe sahip olarak düzenlenmiş bulunmaları kaydıyla, sigortalının imzasını içeren aylık ücreti gösteren para makbuzları, banka kayıtları, ticari defter kayıtları, ücret bordroları gibi belgelerle kanıtlanması olanaklıdır. Yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar için tanık dinlenebileceği gibi, tespiti istenen miktar sınırı aşsa dahi varlığı iddia edilen çalışmanın öncesine ve sonrasına ait yazılı delil başlangıcı sayılabilecek belgeler bulunuyorsa tanık dinlenmesi mümkündür. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20.10.2010 gün ve 2010/10-480 Esas - 2010/523 Karar, 20.10.2010 gün ve 2010/10-481 Esas - 2010/524 Karar, 20.10.2010 gün ve 2010/10-482 Esas - 2010/525 Karar, 19.10.2011 gün ve 2011/10-608 Esas - 2011/649 Karar, 19.06.2013 gün ve 2012/10-1617 Esas - 2013/850 Karar sayılı ilamlarında da aynı görüş ve yaklaşım benimsenmiştir.
  5510 sayılı Kanunun “Prime esas kazançlar” başlığını taşıyan 80. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde prime esas kazanca dahil edilecek kazançların neler olduğu düzenlenmiş, (b) bendinde ise sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının belirlenmesinde dikkate alınmayacak ödeme ve yardımlar sıralanarak bunlar arasında yolluklara yer verilmiştir. Buna göre, maddenin 2. bendinde sayılan istisnalara girmemesi koşuluyla hizmet akdi karşılığı elde edilen gelirlerden sigorta primi kesilmesi asıldır.
  Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde yolluk; yol gideri olarak ödenen para, harcırah olarak tanımlanmış, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3. maddesinde, bu Kanunda geçen harcırahın, bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinden birini, birkaçını veya tamamını ifade ettiği, 5. maddesinde, harcırahın; yol gideri, yevmiye, aile gideri ve yer değiştirme giderini içerdiği, ilgilinin, bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına hak kazanabileceği belirtilmiştir.
  Diğer taraftan 28.08.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2008 günü yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 103. maddesinde, değinilen 77. ve 80. maddelere koşut düzenleme yapılmış, 28.09.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ’in “Prime tabi tutulmayacak kazançlar” başlığını taşıyan 2.3. maddesinde,
  “2.3.1 - Ayni yardımlar;
  2.3.3 - Görev yollukları;
  Görev yolluklarından ne anlaşılması gerektiği, işverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde açıklanmıştır.
  Buna göre, anılan maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır.
  Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecektir….” düzenlemesine yer verilmiş, 01.09.2012 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girip anılan Tebliği ilga eden İşveren Uygulama Tebliği’nin “Prime Esas Kazancın Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 7. maddesinde,
  “7.8 - Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar
  7.8.1- Ayni Yardımlar
  7.8.3- Görev Yollukları
  Görev yolluklarından ne anlaşılması gerektiği 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinde açıklanmıştır.
  Anılan maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır.
  Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.” hükmü öngörülmüştür.
  Yukarıdaki yasal düzenlemeler ve açıklamalar ışığında yapılan değerlendirmede, uluslar arası nakliyat faaliyetini yürüten işverenlere ait işyerlerinde hizmet akdine tabi şoför olarak çalışanlara yurt dışı görevlendirmelerde “sefer primi”, “sefer yolluğu”, “harcırah” adı altında işverenlerce gerçekleştirilen ödemeler, 506 sayılı Kanunun 77. maddesinde yer alan “yolluk” veya 5510 sayılı Kanunun 80. maddesindeki “görev yolluğu” ibareleriyle teknik ve somut olarak tam anlamıyla örtüşmediğinden, bu tür uyuşmazlıklar yönünden maddelerdeki kavramlar, yalnızca araca bağlı zorunlu giderler şeklinde anlaşılmalı, başka anlatımla, sigortalılara söz konusu adlar altında yapılan ödemeler içerisinden yalnızca araca bağlı zorunlu harcamalar ayrıştırılıp geri kalan tutar sigorta primine esas kazanca dahil edilmeli, iddianın kanıtlanması konusunda 6100 sayılı Kanun hükümleri uygulanmalıdır. Buna göre inceleme konusu davada, dosyada yer alan yazılı belgeler irdelenmeli, ödemeler değinilen kapsamda ayrıştırmaya tabi tutulmalı, belgelerin, ait olduğu çalışma dönemi bakımından yazılı delil oluşturacağı gözetilerek elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
  Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin davalı Egetır Transsport ve Ticaret A.Ş. vekili ile davalı SGK Başkanlığı vekilinin istinaf başvurularının esastan reddine, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile davanın kısmen kabulüne ilişkin kararı bozulmalıdır.
  SONUÇ: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının yukarıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 373/2 maddesi gereği BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden ilgililere iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ