• PİRİM ÖDEMLERİNİN KALDIRILMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/13866
  2012/19694
  06.06.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/24
     
  • PİRİM ÖDEMLERİNİN KALDIRILMASI
  • İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH
   
  ÖZETİ Davacının davalı işyerinde ücret ve prim ile çalıştığı sabittir. Davalı işveren tarafından 2006 yılında prim ödemesinin yapılmayacağı yönünde karar alınmıştır. Bu karar üzerine davacı işçi iş şartlarındaki aleyhe değişiklik nedeniyle 16.04.2006 tarihinde iş sözleşmesini feshedeceğini 16.03.2006 tarihinde işverene bildirmiştir. İş sözleşmesi iş şartlarında aleyhe yapılan değişiklik nedeniyle davacı işçi tarafından haklı olarak feshedilmiştir. Mahkemece iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedildiği belirtilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
               

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile prim, izin, fazla çalışma ve genel tatil alacakları istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının iş sözleşmesini istifa ederek kendisinin ayrıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız  olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- Davacının davalı işyerinde ücret ve prim ile çalıştığı sabittir. Davalı işveren tarafından 2006 yılında prim ödemesinin yapılmayacağı yönünde karar alınmıştır. Bu karar üzerine davacı işçi iş şartlarındaki aleyhe değişiklik nedeniyle 16.04.2006 tarihinde iş sözleşmesini feshedeceğini 16.03.2006 tarihinde işverene bildirmiştir. İş sözleşmesi iş şartlarında aleyhe yapılan değişiklik nedeniyle davacı işçi tarafından haklı olarak feshedilmiştir. Mahkemece iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedildiği belirtilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ