• PERFORMANSA DAYALI FESİH İDDAİSININ BULUNMAS

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/18-21

  T.C
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2011/13105
  Karar No. 2012/6151
  Tarihi: 02.04.2012

  l PERFORMANSA DAYALI FESİH İDDAİSININ BULUNMASI
  l İKALE GEREKÇESİ İLE DAVANIN RED EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ Davalı işverenin de bu belgenin davacının kanuni haklarının ödendiğinin kanıtı olduğunu belirterek sunduğu ve iş sözleşmesinin fesih bildiriminde açıklandığı gibi performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiğini savunduğu, hiçbir yerde ikale savunması yapılmadığı halde mahkemece kendiliğinden  bu belgenin başında yazan iş sözleşmesinin tarafların müşterek mutabakatıyla feshedildiğine ilişkin ibare nedeniyle ikale vardır denilerek davanın  reddedilmesi hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

  DAVA:   Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebebe dayanılmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, buna bağlı kanuni haklarının belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin tüm uyarılara rağmen performansında düzelme olmaması nedeniyle geçerli sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece taraflar arasında düzenlenen sulh ve ibraname başlıklı belgeyle tarafların karşılıklı mutabakatları ile iş sözleşmesini feshettikleri, bu nedenle davacının kendi rızası ile sona eren iş sözleşmesinden dolayı feshin hukuka aykırı olduğu iddia edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  İşverence dosyaya sunulan 14.10.2009 tarihli "Sulh ve İbraname" başlıklı belgede davacıya yapılan kıdem, ihbar ücret, yıllık izin ücreti miktarlarının belirtildiği, davacının "tüm hukuki haklarımın saklı kalması" ihtirazi kaydıyla belgeyi imzaladığı görülmektedir. Davalı işverenin de bu belgenin davacının kanuni haklarının ödendiğinin kanıtı olduğunu belirterek sunduğu ve iş sözleşmesinin fesih bildiriminde açıklandığı gibi performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiğini savunduğu, hiçbir yerde ikale savunması yapılmadığı halde mahkemece kendiliğinden  bu belgenin başında yazan iş sözleşmesinin tarafların müşterek mutabakatıyla feshedildiğine ilişkin ibare nedeniyle ikale vardır denilerek davanın  reddedilmesi hatalı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  Mahkemece yapılması gereken; işin esasına girilerek işverence yapılan feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığının araştırılması ve ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmesidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ