• PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FESİH

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/11711
  Karar No. 2009/35081
  Tarihi: 14.12.2009                      
   
  PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FESİH
  PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN İŞÇİNİN GÖREVİ İLE UYUMLU OLUP OLMADIĞININ BELİRLENEMSİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğinden, davalı işverenin, davacının performansının düşük olduğunu belirterek, buna ilişkin tutanaklar tutarak değerlendirmeler yaptığı ve gelişim programı hazırladığı anlaşılmaktadır. İlgili değerlendirmeler ve gelişim programının, davacının yaptığı görev ile uyumlu olup olmadığı, verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, davacının işi ile ilgisinin hangi boyutta olduğu konularında inceleme yapılmamıştır. Mahkemece, belirtilen konularla ilgili olarak, konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı ve feshin, geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir.  

  DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı işveren tarafından feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin performans düşüklüğü nedeniyle feshedildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, "Dinlenen davacı tanıklarının davacının başarılı bir elaman olduğunu ödül ve teşekkür aldığını joker elaman olduğunu söylemişlerdir. Davalı vekili tanık bildirmiş ancak tanıklar davalı iş yerinde çalışıyor olmalarına karşı davalı tarafça hazır edilmemiş ve bu sebeple dinlenememişlerdir. Davacının dosyasından yukarıda belirtildiği gibi iş akdinin performansının yeterli olmaması vs. sebeplerle fesih edildiği görülmüştür. İşe iade davalarında ispat yükü davalı tarafa düşmektedir davalı tarafın ise tüm dosya kapsamından davasının ispat edemediği anlaşılmıştır" gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  Yerel mahkemece, değinilen gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmişse de, yapılan araştırma hüküm kurulması için yeterli değildir. Dosya içeriğinden, davalı işverenin, davacının performansının düşük olduğunu belirterek, buna ilişkin tutanaklar tutarak değerlendirmeler yaptığı ve gelişim programı hazırladığı anlaşılmaktadır. İlgili değerlendirmeler ve gelişim programının, davacının yaptığı görev ile uyumlu olup olmadığı, verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, davacının işi ile ilgisinin hangi boyutta olduğu konularında inceleme yapılmamıştır. Mahkemece, belirtilen konularla ilgili olarak, konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı ve feshin, geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ