• PARÇA BAŞI ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA HESABI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2012/4903
  2014/11376
  03.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İŞK. /32,41

   
     
  • PARÇA BAŞI ÜCRETTE FAZLA ÇALIŞMA HESABI
    ÖZETİ Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen durumlarda, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir
   
   
               

  DAVA            :Davacı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile genel tatil ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Güven tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin 09/06/2008-17/03/2009 tarihleri arasında davalı iş yerinde sayaç okuma işlerini yürüttüğünü, yaptığı fazla mesai, hafta ve genel tatil günleri çalışma karşılıklarının verilmediği gibi son üç aylık ücretinin hiç ödenmediğini ve diğer ayların ücretlerinin de eksik olarak ödemeleri nedeniyle  ihtarda bulunması üzerine iş akdinin feshedildiğini iddia ederek ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarını istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı şirket temsilcisi duruşmadaki beyanında; dava dilekçinde bildirilen ihtarnamenin şirketlerine ulaşmadığını, sadece bu dava ile ilgili tebligatların ellerine ulaştığını, dava dilekçesinde bildirilen suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının çalışmış olduğu sürenin bir yılı aşmaması ve iş akdinin haklı da olsa davacı tarafından feshedilmiş olmasına göre yıllık izin ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş, yine tanık beyanlarına göre genel tatil günlerinden, dini bayramlarda çalışmadığı, resmi bayramlarda çalıştığı ifade edilmiş olmasına ve çalışmış olduğu dönemde yılbaşı günü  dışında resmi tatil bulunmamasına göre davacının genel tatil ücreti talebinin de reddine karar verilmiş, davacının davalı iş yerinde fazla mesai yaptığı, hafta tatil günlerinde çalıştığı ve bu çalışmalarına dair ücretlerini almadığı, ayrıca ücret alacağının bulunduğu gerekçesiyle bu yöndeki taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı taraflar temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının fazla çalışma yapıp-yapmadığı noktasında  toplanmaktadır.
  Parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygulanmasında zorluk çekilen durumlarda, parça başına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bölünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzde elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir.
  Somut olayda, davacının okuduğu sayaca göre ücret aldığı anlaşılmakla yukarda belirtilen ilke kararımız dikkate alınmaksızın yapılan hatalı fazla mesai hesabına binaen hüküm tesisi isabetsizdir. Fazla çalışma ücretinin sadece yüzde elli zamlı kısım hüküm altına alınmalıdır.
  Ayrıca, davacı tanığı Serkan Dolunay'ın beyanından kış aylarında hava karardıktan sonra saat 16.00-16.30 gibi işçilerin toplandıkları anlaşılmakla, bu beyana göre kış aylarında fazla çalışma olmadığının anlaşılmasına rağmen kış ayları için de fazla mesai hesabı yapılması hatalıdır.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ