• ÖZEL YASAYLA GÜNDE BEŞ SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA YASAĞININ BULUNMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,14,35,41,56
  3591 S.Rad.FiZ.Hak.K./5

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2004/27601
  Karar No. 2005/20095
  Tarihi: 01.06.2005         

  l ÖZEL YASAYLA GÜNDE BEŞ SAATTEN FAZLA ÇALIŞMA YASAĞININ BULUNMASI
  l FAZLA ÇALIŞMANIN GÜNDE BEŞ SAATE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  l FAZLA ÇALIŞMADAN MAKUL BİR İNDİRİM YAPILMASI

  ÖZETİ: Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin 21. maddesi gereğince röntgen ve radyon ile tedavi olarak günde beş saatten fazla çalışamaz. Röntgen muayene-hanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır.
  Davacının fesih tarihi 31.3.2002 olup bu tarihten önceki fazla çalışmaların ücretini talep etmiş olduğuna göre yukarıda belirttiği şekilde haftada otuz saatin üzerindeki çalışmaların fazla çalışma olarak kabulü gerekir. Mahkemenin yazılı şekilde hüküm kurması hatalıdır.
  Öbür yönden davacının hizmet süresi de nazara alınarak izin, rapor gibi mazeretleri de olabileceği nazara alınarak hesaplanan fazla mesai alacağından makul bir indirim yapmaması da ayrı bir bozma sebebidir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ile hafta tatili gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davacı avukatınca da duruşma talep edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı davalıya ait işyerinde Radyoloji teknikeri olarak çalışmakta olup 3591 sayılı Radyoloji, Radyan ve Elektrikle tedavi ve Diğer fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'a tabidir. Yine bu kanuna göre çıkarılan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin 21. maddesi gereğince röntgen ve Radyon ile tedavi olarak günde beş saatten fazla çalışamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır. Davacının bu durumda haftada otuz saatin üzerinde 47 saat olarak çalıştığı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Mahkemenin esas aldığı bilirkişi raporunda haftada kırk beş saatin çalışmalarının fazla çalışma kabul edilmesine rağmen otuz saat ile kırk beş saat arasındaki çalışmasının fazla çalışma olamayacağını, on beş saatlik bir çalışmanın fazladan çalışma olarak çalışma kabul edilmesi gerektiğini belirterek haftada iki saat üzerinden fazla çalışmaya hükmetmiştir. Davacının fesih tarihi 31.3.2002 olup bu tarihten önceki fazla çalışmaların ücretini talep etmiş olduğuna göre yukarıda belirttiği şekilde haftada otuz saatin üzerindeki çalışmaların fazla çalışma olarak kabulü gerekir. Mahkemenin yazılı şekilde hüküm kurması hatalıdır.
  Öbür yönden davacının hizmet süresi de nazara alınarak izin, rapor gibi mazeretleri de olabileceği nazara alınarak hesaplanan fazla mesai alacağından makul bir indirim yapmaması da ayrı bir bozma sebebidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ