• ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYACAĞ


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/7642
  2012/14341
  25.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/24
     
  • ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYACAĞI
  • ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN ÖDENMEMESİ GEREKÇESİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU FESHİN HAKLI FESİH OLAMAYACAĞI
  •  
   
  ÖZETİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32. maddesi uyarınca öğretim yılına hazırlık ödeneği, Kanunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere  ve öğretim yılının başladığı ay içinde  Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapılan, öğretim yılına hazırlık ödeneğidir.
              Bu ödenek maddede açıkça belirtildiği üzere değinilen yasa kapsamındaki öğretmenlere ödenecek bir hak olup, davacının tabi olduğu  mülga 625 sayılı Kanun ve 5580 Kanunda Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlere "eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği" verileceğine dair özel bir düzenleme olmadığı gibi, bu ödeneğin geniş anlamda ücret kapsamında sayılma olanağıda yoktur.
              Davacının bu hakkın ödenmediğinden bahisle iş akdini haklı olarak feshettiği kabul edilemez.
   
               

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, her yıl Eylül ayında ödenen eğitime başlama ve öğretime hazırlık tazminatının davalıca ödenmemesi üzerine iş akdini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, öğretime hazırlık tazminatı, öğretime hazırlık tazminatının günlük %1 fazlası, kalan ücret, sözleşmenin 4.maddesi gereğince tazminat alacağını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının taleplerinin yerinde olmadığını savunarak  davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın  kısmen kabulüne  karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı  davacı ve davalı taraf  temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan  temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile reddine,
              2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32. maddesi uyarınca öğretim yılına hazırlık ödeneği, Kanunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere  ve öğretim yılının başladığı ay içinde  Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapılan, öğretim yılına hazırlık ödeneğidir.
              Bu ödenek maddede açıkça belirtildiği üzere değinilen yasa kapsamındaki öğretmenlere ödenecek bir hak olup, davacının tabi olduğu  mülga 625 sayılı Kanun ve 5580 Kanunda Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmenlere "eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği" verileceğine dair özel bir düzenleme olmadığı gibi, bu ödeneğin geniş anlamda ücret kapsamında sayılma olanağıda yoktur.
              Davacının bu hakkın ödenmediğinden bahisle iş akdini haklı olarak feshettiği kabul edilemez. Bu itibarla eğitime ve öğretime hazırlık ödeneği ve buna bağlı  kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten  dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ