• ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ l KIDEM TAZMİNATI

  İlgili Kanun / Madde
  625S.ÖğK/7
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/37751
  Karar No: 2006/17242
  Tarihi:      13.06.2006

  l ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ
  l KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davacı öğretmen ile davalı arasında 625 Sayılı Yasaya göre bir yıllık sözleşmeler yapılmış ve davalı tarafından hizmet akdi feshedilmiştir. Esasen bu husus taraflar arasında çekişmesizdir. Sözleşmenin feshinde davalı herhangi bir haklı sebep göstermemiştir. Bu durum karşısında davacının kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü gerekir. Yerel mahkemenin hizmet akdinin belirli süreli olduğundan bahisle ret kararı vermesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem   tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı öğretmen ile davalı arasında 625 Sayılı Yasaya göre bir yıllık sözleşmeler yapılmış ve davalı tarafından hizmet akdi feshedilmiştir. Esasen bu husus tararlar arasında çekişmesizdir. Sözleşmenin feshinde davalı herhangi bir haklı sebep göstermemiştir. Bu durum karşısında davacının kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü gerekir. Yerel mahkemenin hizmet akdinin belirli süreli olduğundan bahisle ret kararı vermesi hatalıdır. Mahkemece yapılacak iş bilirkişi raporu ve dosya içindeki belgeler değerlendirilerek olumlu bir karar vermek gerekirken davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ