• OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDAKİ TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/4911
  2012/331
  20.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/18-21
   
  • OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDAKİ TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI
   
    ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir.  İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir  
                 

  DAVA                                   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi C. Sarı İyisan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı davacının kendi rızasıyla işten ayrılmak istediğini sözlü olarak beyan ettiğini, davacıdan istifa dilekçesi istenildiğini, davacının ihtiyacı olduğundan kıdem tazminatını talep ettiğini, şirketin iyi niyetli olarak davacının kıdem tazminatını ödediğini, davacının istifa dilekçesi sunacağını söylemesine rağmen istifa dilekçesi vermediğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece feshin yazılı olarak yapılması, sebebinin açık ve kesin olarak gösterilmesi ve işçinin davranışlarından ve veriminden kaynaklanan sebeplerle hizmet akdinin fesih edilebilmesi için yazılı savunma alınmasının zorunlu olduğu, davacının alınmış bir savunması olmadığı görülmekle usülüne uygun fesih olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir.  İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir.
  Mahkemece davalı işverenin işyerinde fesih tarihinde 30 işçi sayısı bulunup bulunmadığı yönünden araştırma yapılıp işçi sayısı tespit edilerek hüküm kurulmalıdır. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 20/01/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ