• OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE MERKEZ VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/5147
  2012/152
  17.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/18-21
   
  • OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE MERKEZ VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
   
    ÖZETİ Otuz işçi sayısının belirlenmesinde fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih itibariyle belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik sözleşmelerle çalışan tüm işçiler dikkate alınır.
  Somut olayda, mahkemece bu ön koşulun gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, davalı Birliğin davacının çalıştığı Malkara şubesindeki işçi sayısı esas alınarak değerlendirilme yapılması ve sonuca gidilmesi hatalıdır. İşçi sayısının davalı Birliğin merkez ve tüm şubelerine göre belirlenmesi gerekir. Bu nedenle fesih tarihi itibariyle davalı Birliğin merkez ve tüm şubelerinde çalışan işçi sayısının davalı işverenden ve SGK'dan sorulup, işçi sayısı tespit edildikten sonra sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi hatalı olmuştur
   
                 

  DAVA                                   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                        Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
    Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi E. Çolak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, iş akdinin feshedildiği tarihte davalı işyerinde 4 işçi çalıştığının belirlenmesi nedeniyle, işe iade davasının ön koşullarından 30 veya daha fazla işçi çalışması koşulunun gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm davalı tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasına göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerinde çalışmak gerekir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşçi sayısına ilişkin bu hüküm nispi emredici olduğundan, daha az işçi sayısını öngören sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmektedir.
  Otuz işçi sayısının belirlenmesinde fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih itibariyle belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik sözleşmelerle çalışan tüm işçiler dikkate alınır.
  Somut olayda, mahkemece bu ön koşulun gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, davalı Birliğin davacının çalıştığı Malkara şubesindeki işçi sayısı esas alınarak değerlendirilme yapılması ve sonuca gidilmesi hatalıdır. İşçi sayısının davalı Birliğin merkez ve tüm şubelerine göre belirlenmesi gerekir. Bu nedenle fesih tarihi itibariyle davalı Birliğin merkez ve tüm şubelerinde çalışan işçi sayısının davalı işverenden ve SGK'dan sorulup, işçi sayısı tespit edildikten sonra sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 17/01/2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ