• ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN PRİM BORCU


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2006/7764
  2007/6123
  09.04.2007
  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/80
   
   
  • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN PRİM BORCU
  • KAMU GÖREVLİLERİNİN KURULUŞLARININ PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUKLARI
  •  
    ÖZETİ: 506 sayılı Yasa'nın 3917/1 ve 4958 sayılı Yasa ile değişik 80. maddesi uyarınca sigorta primlerini haklı sebep olmaksızın süresi içinde tahakkuk ve tediye etmeyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tahakkuk ve tediyede görevli Kamu görevlileri mesul muhasip sayman ile tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur
  'Kaldı ki, Organize Bölge Müdürlüğü ayrı bir tüzel kişilik olsa bile yine yukarıda açıklandığı üzere "506 sayılı Yasa'nın 80. madde hükmüne göre anılan müdürlüğünün tahsil imkanı kalmayan hallerde bu tüzel kişiliğin borçlarından dolayı 2001 yılında kurulan müteşebbis heyetin müştereken müteselsilen sorumluluğu yasa gereğidir.Bu itibarla mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması, ayrıca mahkemenin kabulüne göre de kendilerini avukatla temsil ettiren davacılar yararına tek avukatlık ücreti verilmesi gerekirken ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidi
               


  Davacı, 2005/219, 2005/10586, 2005/10585, 2005/10584, 2005/220, 2005/10583, 2005/218, 2005/518, 2005/217 takip nolu ödeme emirleri ve takiplerinin iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Osman Bülbül tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava, Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait çalışan işçilerle ilgili primlerin ödenmemesinden dolayı davalı Kurumca çıkartılan ödeme emirlerinin ve prim borçlarının iptali istemine ilişkindir.
  Mahkemece, "Ünye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ayrı bir tüzel kişiliği olduğundan, davacılara husumet yöneltilemeyeceğinden, davanın kabulü ile çıkartılan ödeme emirlerinin iptaline karar verilmiştir.
  23.03.2005 tarihli ve 2000/12, 2001/1-12, 2002/1-7, 8-11. dönemlere ait prim borçlarıyla ilgili ödeme emirleri Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve Ordu II Özel İdare Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir.Unye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına işlem gören işyeri dosyası 03.08.1998 tarihinde 506 sayılı Yasa kapsamına alınmış 2002 Temmuz ayına kadar işçilik bildirildiği fakat sigorta primlerinin ödenmediği, ödenmeme sebebinin ise Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 24.12.2004 tarihli yazılarında Organize Sanayi Bölgesinin 16.04.2001 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, onaylanan Ünye Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünde Ordu Özel idaresinin %70, Ünye Belediyesinin %20, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının %10 oranında katılma payı ile müteşebbis heyetçe temsil edilecekleri ve Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Sözleşmesinin 4.maddesinde, harcamalar, ücret ve diğer ödemelerin müteşebbis heyetçe yapılacağı, müteşebbis heyette ilzama yetkililerin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ünye Belediye Başkanı ve II Özel idare Müdürü ve Organize Sanayi Bölge Müdürü olduğu ödeme emrinin ise 30.03.2005 tarihinde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne de çıkartıldığı tebligatın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca alındığı anlaşılmıştır.
  506 sayılı Yasa'nın 3917/1 ve 4958 sayılı Yasa ile değişik 80. maddesi uyarınca sigorta primlerini haklı sebep olmaksızın süresi içinde tahakkuk ve tediye etmeyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tahakkuk ve tediyede görevli Kamu görevlileri mesul muhasip sayman ile tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasa'sının "Kuruluş " başlığım taşıyan 4. maddesinde Organize Sanayi Bölgeleri; II Özel idaresinin Organize Sanayi Bölgesi'nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin büyük şehirlerde ayrıca büyük şehir belediyesinin il ve ilçelerde sanayi odası (varsa) Ticaret Odası ve Ticaret ve Sanayi Odasının, sanayici dernek veya kooperatiflerinin temsilcilerinin imzası ve Kuruluş Protokolünün Valinin olumlu görüşü sonrası Bakanlıkça onaylanmasıyla kurulur.

  Somut olayda da yukarıda açıklandığı üzere 16.04.2001 tarihli kuruluş protokolünde müteşebbis heyetin İl Özel idaresi, Ünye Belediye Başkanlığı ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca oluşturulduğu ve bu kuruşların sorumluluğu paylan oranında üzerlerim aldıkları görülmektedir. Zira Hizmet Sözleşmesinin 4. maddesinde de "harcamalar ücret ödemeleri, diğer ödemelerin müteşebbis heyetçe yapılacağı ' açıktır. Muhatap artık müteşebbis heyettir. Yazışmalar dahi Ünye Ticaret Sanayi Odası Başkanlığınca yapılmakta Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yapılmamakta, ödeme emri tebligatını dahi Ünye Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı Sekreterliği almaktadır. Yani "Ayrı bir tüzel kişilik ayrı bil ikametgah yoktur.'Kaldı ki, Organize Bölge Müdürlüğü ayrı bir tüzel kişilik olsa bile yine yukarıda açıklandığı üzere "506 sayılı Yasa'nın 80. madde hükmüne göre anılan müdürlüğünün tahsil imkanı kalmayan hallerde bu tüzel kişiliğin borçlarından dolayı 2001 yılında kurulan müteşebbis heyetin müştereken müteselsilen sorumluluğu yasa gereğidir.Bu itibarla mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması, ayrıca mahkemenin kabulüne göre de kendilerini avukatla temsil ettiren davacılar yararına tek avukatlık ücreti verilmesi gerekirken ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmesi ve karar bozulmalıdır.
  Sonuç:Temyiz edenler hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 09.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ