• ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİYLE FESİH   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/13502
  2007/27929
  24.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  •  
  • ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİYLE FESİH
  • İŞÇİNİN POZİSYONUNUN KALDIRILMIŞ OLMASI
  • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
  • İŞÇİNİN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ BÖLÜMLERE YENİ İŞÇİ ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRLMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ: Davalı işverence davacının pozisyonunun iptal edildiğine ve onun tarafından yürütülen planlama ve satın alma işinin başka birimlerce yerine getirileceğine yönelik organizasyon değişikliği fesih nedeni yapılmıştır. Davacının pozisyonunun iptal edilip edilmediği, feshe son çare olarak bakılıp bakılmadığı, fesihten sonra davacının değerlendirilebileceği birimlere yeni işçi alınıp alınmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Mahkemece yapılacak iş, işyeri ve SSK kayıtlan celbedilerek ve gerekirse işyerinde keşif icra edilerek; uzman bilirkişi aracılığı ile belirtilen yönlerden araştırma ve inceleme yapmak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir
               

  DAVA            Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,   davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı  avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
                                                                                              '
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, davacının işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili yardımcısı olması nedeni ile işe iade davası açamayacağını, iş sözleşmesinin yapılan organizasyon değişikliği sonucu davacının çalışmakta olduğu pozisyonun iptal edilmesi nedeni ile feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının şirketi temsil ve ilzama yetkili B grubu yönetici olarak belirlendiği, merkezi ABD' de bulunan işletmenin bütününü sevk ve idare eden yöneticinin A grubunda yer aldığı ve işveren vekili olduğu, işveren vekili fabrika müdürünün Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan vekilinin yapacağı işler dışındaki işlerde şirketi temsil ve ilzam yetkisinin B grubu yöneticilerinden birisinin müşterek imzası ile geçerli olacağının belirlendiği, başka bir deyişle işveren vekilinin B grubu imza yetkilisi ile birlikte hareket etmesi gerektiği, bu nedenle Türkiye'de üst düzey 3 yöneticiden biri olan davacın da işveren vekili yardımcısı olduğu gerekçesi ile işe iade isteği reddedilmiştir.
  Dosyada mevcut organizasyon şemasına göre davalı şirketin üst yöneticisinin Avrupa Üretim Direktörü olduğu, bu yöneticinin altında fabrika müdürünün görev yaptığı, davacının ise fabrika müdürüne bağlı lojistik müdürü olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Buna göre davacı işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili veya işveren vekili yardımcısı değildir. İşyeri düzeyinde bakıldığında da davacının tek başına işçi alma ve çıkarma yetkisi bulunmamaktadır. Mevcut delillere göre davacının işveren vekili olmaması nedeni ile iş güvencesi kapsamına girdiği kabul edilmelidir. Davacının şirkete ait bir takım işleri yapmak üzere imza yetkisine sahip olması sonuca etkili değildir.
  Davalı işverence davacının pozisyonunun iptal edildiğine ve onun tarafından yürütülen planlama ve satın alma işinin başka birimlerce yerine getirileceğine yönelik organizasyon değişikliği fesih nedeni yapılmıştır. Davacının pozisyonunun iptal edilip edilmediği, feshe son çare olarak bakılıp bakılmadığı, fesihten sonra davacının değerlendirilebileceği birimlere yeni işçi alınıp alınmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Mahkemece yapılacak iş, işyeri ve SSK kayıtlan celbedilerek ve gerekirse işyerinde keşif icra edilerek; uzman bilirkişi aracılığı ile belirtilen yönlerden araştırma ve inceleme yapmak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZU] peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye  iadesine,  24.9.2007 gününde oybirliği  ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ