• ORGANİK BAĞ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/29214
  2016/9500
   14.04.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • ORGANİK BAĞ
  • İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN HER İKİ İŞVERENİNDE BİRLİKTE SORUMLU OLACAĞI
    ÖZETİ  Mahkemenin, yerinde gerekçelerle feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verdiği anlaşılmaktadır.
  Müşterek tanık ... talimatla alınan ifadesinde, davalı şirketlerin ortaklarının ve adreslerinin aynı olduğunu, aynı alanda faaliyet gösterdiklerini, davalı ...'ın ekonomik durumunun iyi olmaması nedeni ile çalışanlarını aşama aşama diğer davalı ...ne devrettiğini beyan etmiştir. 
  Müşterek tanığın bu beyanları ve dosya kapsamında yer alan ticaret sicil kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, davalı Şirketlerin aynı alanda faaliyette bulundukları ve aralarında organik bağ olduğu anlaşılmakta olup, davacının davalı Termosan nezdinde işe iadesine karar verilmesi yerinde ise de mali haklardan her iki davalının birlikte sorumlu tutulması gerekirken, davalı ... yönünden davanın reddine hükmedilmesi hatalıdır
   
   
               

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; müvekkilinin davalılardan Termosan Şirketine ait işyerinde 23.12.2011 tarihinden beri satın alma sorumlusu olarak çalışmakta iken işverence 29.01.2014 tarihinde iş sözleşmesinin feshedildiğini, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını, davacının ... kadrosunda istihdam edilmiş ise de aynı işverenin borçlarını ödememek, sorumluluklarından kurtulmak gibi amaçlarla organik bağ bulunan diğer davalı ... üzerinden aynı işyerinde işine devam etmekte olduğunu, personel ve malvarlığının da davalı ...ne devredildiğini, davalı ...nin içinin fiilen boşaltıldığını, davalı şirketler arasındaki iş, işyeri, malvarlığı ve personel devirlerinin muvazaalı olduğunu iddia ederek; feshin geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
  Davalı ...vekili; davacının müvekkili şirket çalışanı olmadığını, davacı ile müvekkili şirket arasında herhangi bir iş akdinin sözleşmesinin bulunmadığını, diğer davalı Şirket ile müvekkili şirket arasında herhangi bir bağ olmadığını, iki şirketin birbirinden bağımsız ve farklı olduğunu savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı ...'nin vekili; davacının, 23.12.2011 tarihinden itibaren satın alma sorumlusu olarak çalıştığını, davacının 18.12.2013 tarihli iş görmezlik belgesini davalıya ibraz ederek rahatsız olduğunu ve 24.12.2013 tarihine kadar çalışamayacağını beyan ettiğini, davalının resmi belge ile rahatsızlığını ispatlayan davacıya izin verdiğini, bununla beraber davacının raporlu olduğu dönemde işyerine gelerek sekreterya bölümünde bulunan işçi kayıtlarının tutulduğu defterleri aldığını ve kendisine ait kayıtlarda düzeltmeler yaptığını, aynı kalemi kullanarak farklı günlerdeki işten çıkış bölümlerine mesai saatinden sonraki saatleri yazdığını, davacının sadece kayıtları düzeltmekle kalmadığını, bilgisayarındaki tüm mailleri sildiğini, bazı şirket evraklarını çöpe attığını, kendisine ait ve bazı işçilere ait özlük dosyalarını yok ettiğini, bu hususların tutanak altına alındığını, davacının savunmasının istendiğini ve savcılığa şikayette bulunulduğunu, rapor döneminin bitmesinin hemen ardından davacının iş bu davayı açtığını, müvekkili tarafından davacının iş sözleşmesinin beyan edildiği gibi 18.12.2013 tarihinde feshedilmediğini, çünkü o dönemde davacının raporlu olduğunu ve halen davalı şirket çalışanı olarak göründüğünü, davacının ... çıkışının da yapılmadığını, davacıya gönderilen ihbarname ile davacıya 29.01.2014 tarihine kadar 42 günlük süre verildiğini ve süre sonunda işverene başvurarak kıdem ve sair haklarının ödenmesi için başvurmasının beyan edildiğini, fesih tarihi itibari ile çalışan sayısının otuzun altında olup, davacının iş güvencesi kapsamında olmadığını savunmuştur.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece; davalı ... yönünden açılan davanın reddine, diğer davalı yönünden ise davanın kabulü ile davacının bu davalı nezdinde ise iadesine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Karar süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  E) Gerekçe:
  Mahkemenin, yerinde gerekçelerle feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verdiği anlaşılmaktadır.
  Müşterek tanık ... talimatla alınan ifadesinde, davalı şirketlerin ortaklarının ve adreslerinin aynı olduğunu, aynı alanda faaliyet gösterdiklerini, davalı ...'ın ekonomik durumunun iyi olmaması nedeni ile çalışanlarını aşama aşama diğer davalı ...ne devrettiğini beyan etmiştir. 
  Müşterek tanığın bu beyanları ve dosya kapsamında yer alan ticaret sicil kayıtları birlikte değerlendirildiğinde, davalı Şirketlerin aynı alanda faaliyette bulundukları ve aralarında organik bağ olduğu anlaşılmakta olup, davacının davalı Termosan nezdinde işe iadesine karar verilmesi yerinde ise de mali haklardan her iki davalının birlikte sorumlu tutulması gerekirken, davalı ... yönünden davanın reddine hükmedilmesi hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının ... nezdindeki işine İŞE İADESİNE, 
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminattan davalıların birlikte sorumlu olmak kaydı ile miktarının davacının kıdemi ve fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yaptığı 293.20 yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre belirlenen 1.800 TL ücreti vekaletin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, 
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 
  Kesin olarak 14/04/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ