• ORGANİK BAĞ

  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/4887
  2013/12078
  27.06.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/17,57
  1475 S. İşK/14
     
  • ORGANİK BAĞ
  • HER İKİ İŞVEREN NEZDİNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Dosyada mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet cetveli ile diğer bilgi ve belgelere göre,  davacının  05.10.2002 tarihinde  aynı yerde faaliyet gösteren  ve  davalı  şirket ile aralarında  organik bağ bulunan Teknolojik Hizmetler San. ve Tic.Ltd.Şti.’de çalışmaya başladığı,  11.05.2006 tarihinde davalı şirkete girişinin yapıldığı, her iki şirketin adresinin aynı olması ve ortaklarının birisini aynı olması nedeni ile aralarında organik bağ bulunduğu, aynı zamanda  davacı işçinin  hizmet akdi  devrinin yapıldığı anlaşılmaktadır.
   
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,  davalının tüm temyiz itirazlarının reddine
              2)Davacının temyizine gelince:
              Davacı, davalıya ait işyerinde 05/10/2002 tarihinde hizmet akdine istinaden çalışmaya başladığını, bu çalışmasının işveren tarafından iş akdinin feshedildiği 11/05/2009 tarihine kadar aralıksız sürdüğünü, iş akdinin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir.
              Davalı, davacının davalı şirkette 11/05/2006 tarihinde çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğini, savunmuştur.
              Mahkemece, davacının 11/05/2006-25/05/2009 tarihleri arasında davalı işyerinde hizmet akdi ile iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiği bu haliyle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı çalıştığı dönem için doğan yıllık izinlerini kullandığı, dolayısı ile yıllık izin ücretinin olmadığı  gerekçesi ile bilirkişi raporundaki miktarlara göre, izin ücreti dışındaki   isteklerin kabulüne karar verilmiştir.
              Taraflar arasında davacı işçinin çalışma süresi uyuşmazlık   konusudur.
              Dosyada mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet cetveli ile diğer bilgi ve belgelere göre,  davacının  05.10.2002 tarihinde  aynı yerde faaliyet gösteren  ve  davalı  şirket ile aralarında  organik bağ bulunan Teknolojik Hizmetler San. ve Tic.Ltd.Şti.’de çalışmaya başladığı,  11.05.2006 tarihinde davalı şirkete girişinin yapıldığı, her iki şirketin adresinin aynı olması ve ortaklarının birisini aynı olması nedeni ile aralarında organik bağ bulunduğu, aynı zamanda  davacı işçinin  hizmet akdi  devrinin yapıldığı anlaşılmaktadır.
              Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Müfettişi tarafından düzenlenen 14.01.2010 tarihli tutanakta da işyeri yetkilisinin,  işçilik hak ve alacakları açısından her iki işverenliğe ait çalışma döneminin birleştirilerek işlem yapılabileceğinin belirtilerek Teknolojik Hizmetler San. ve Tic. Ltd.Şti.’ndeki çalışmalarında da sorumluluk kabul edilmiştir.
              Bu durumda davacının çalışma süresinin Teknolojik Hizmetler San. ve Tic. Ltd.Şti.’de geçen sürenin de ilavesi ile 05.10.2002-25.05.2009 arası olduğu kabul edilerek işçinin alacaklarının bu süreye göre belirlenmesi gerekirken 11.05.2006-25.05.2009 tarihleri arasındaki hizmet süresi esas alınarak hesaplama yapılması hatalı olup, bozma nedenidir.
              O halde davacının bu yönlere ilişkin temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
              SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle  BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya  iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ