• ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİ LEHİNE OLUŞACAK ARTIŞLAR

  İlgili Kanun/md:
  4857 S.İş.K/17

  1475S.İş.K/13


  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/13738
  KARAR NO:     2004/3888
  TARİHİ:           01.03.2004

  l ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİ LEHİNE OLUŞACAK ARTIŞLAR
  l ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH

  ÖZÜ: Dairemizin yerleşik ve kararlılık kazanan uygulamasına göre, işverence önel verilmeksizin ve ihbar tazminatı peşin ödenmeksizin yapılan fesihlerde, önel süresi içerisinde işçi lehine oluşacak artışlardan işçinin yararlanması gerekir. Bir başka anlatımla bu tür fesihler önelli fesih gibi kabul edilmektedir. Böyle olunca da ihbar tazminatı ödenmediği sürece iş sözleşmesi önel bitimine kadar devam edecektir.
  Davacı önel süresi içerisinde emekli olmak suretiyle iş sözleşmesini sona erdirdiğinden ihbar tazminatından yararlanamaz. Ancak iş sözleşmesini 9.1.2001 tarihinde fesih ettiğinden 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe giren kıdem tazminatı tavan farkı ile toplu iş sözleşmesi farklarından yararlanacaktır. Böyle olunca, davacının fark kıdem tazminatı ve fark işçilik alacakları belirtilen fesih tarihine göre hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin, ikramiye ücreti, giyecek-yiyecek yardımı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Dairemizin yerleşik ve kararlılık kazanan uygulamasına göre, işverence önel verilmeksizin ve ihbar tazminatı peşin ödenmeksizin yapılan fesihlerde, önel süresi içerisinde işçi lehine oluşacak artışlardan işçinin yararlanması gerekir. Bir başka anlatımla bu tür fesihler önelli fesih gibi kabul edilmektedir. Böyle olunca da ihbar tazminatı ödenmediği sürece iş sözleşmesi önel bitimine kadar devam edecektir. Ayrıca önel süresi içinde taraflarca başka nedenlerle gerçekleştirilecek fesih işlemleri geçerli ayılacaktır.
  Somut olayda davalı işveren 22.12.2000 tarihinde iş sözleşmesini fesih etmiş, ancak ihbar tazminatı ödememiştir. Önel süresi içinde 1.1.2001 tarihinde yeni kıdem tazminatı tavanı ve TİS zamları yürürlüğe girmiş ve davacı 9.1.2001 tarihinde bağlı bulunduğu kuruma emeklilik için başvurmuştur. Davacı önel süresi içerisinde emekli olmak suretiyle iş sözleşmesini sona erdirdiğinden ihbar tazminatından yararlanamaz. Ancak iş sözleşmesini 9.1.2001 tarihinde fesih ettiğinden 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe giren kıdem tazminatı tavan farkı ile toplu iş sözleşmesi farklarından yararlanacaktır. Böyle olunca, davacının fark kıdem tazminatı ve fark işçilik alacakları belirtilen fesih tarihine göre hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır. Mahkemece fark kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 1.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ