• OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ SÜRESİNİN HESABINDA CUMARTESİ PAZAR GÜNÜN İŞ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/7781
  2014/7042
  07.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. STİSK/41
     
  • OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ SÜRESİNİN HESABINDA CUMARTESİ PAZAR GÜNÜN İŞ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLMEYECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesine göre, Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olması sebebiyle, iş günü olarak sayılamayacakları tartışmasızdır. Ayrıca, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2/1-D maddesi gereğince, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü, resmi daire ve kuruluşlarda tatil yapılması sebebiyle, 2429 sayılı Kanun'un 2. maddesinde belirtilen tatil günleri de altı iş günlük sürenin belirlenmesinde nazara alınamazlar.
   
   
               


  DAVA :           Davacı, davalı bakanlık tarafından, davalı sendikanın işyeri/işletmede yetkili olduğu yönünde yapılan tespitin iptaline karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                           Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkili sendikanın, Hisarcık Belediyesi işyerinde yeterli çoğunluğu sağlayamadığına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan 29.08.2013 tarih ve 13250 sayılı olumsuz yetki tespitinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davanın, kanuni süre geçtikten sonra açıldığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Dava, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan olumsuz yetki tespitinin iptali istemine ilişkindir.
  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 42. maddesi gereğince, toplu iş sözleşmesi yapabilme niteliğine sahip yetkili sendika, 6356 sayılı Kanun'un 41. maddesinde ifade edilen ilkeler doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilecektir.
  6356 sayılı Kanun'un 42. maddesinin ikinci fıkrasına göre “Bakanlık, kayıtlarına göre başvuru tarihi itibarıyla bir işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki işçi ve üye sayısını, o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene altı iş günü içinde bildirir.” Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre ise “İşçi sendikasının yetki şartlarına sahip olmadığının ya da işyerinde yetki şartlarına sahip bir işçi sendikasının bulunmadığının tespiti   hâlinde, bu bilgiler sadece başvuruyu yapan tarafa bildirilir.” Aynı Kanun'un 43. maddesinin birinci fıkrasında ise, kendilerine tespit yazısı gönderilen işçi veya işveren sendikası ile sendika üyesi olmayan işverenin, bakanlık tarafından yapılan tespite itiraz edebilecekleri hususu düzenlenmiştir. Maddeye göre itiraz süresi, olumlu yahut olumsuz tespitin tebliğinden itibaren altı iş günüdür.
  6356 sayılı Kanun'da iş günü kavramı tanımlanmamış olmakla birlikte, belirtilen sürenin hesabında çalışılmayan günlerin nazara alınmaması gerekmektedir. Çalışılmayan günlerin belirlenmesi yönünden ise, tespite itirazın mahkemeye yapılacak olması ve öncesinde de itiraz dilekçesinin görevli makama kayıt ettirilmesi zorunluluğunun bulunması hususları nazara alındığında, mahkemeler ile çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerinin çalışma günlerinin gözetilmesi gerektiği ve bu suretle altı iş günlük sürenin hesaplanması gerektiği açıktır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesine göre, Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olması sebebiyle, iş günü olarak sayılamayacakları tartışmasızdır. Ayrıca, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2/1-D maddesi gereğince, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü, resmi daire ve kuruluşlarda tatil yapılması sebebiyle, 2429 sayılı Kanun'un 2. maddesinde belirtilen tatil günleri de altı iş günlük sürenin belirlenmesinde nazara alınamazlar.
  Somut olayda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan olumsuz yetki tespiti, davacıya 04.09.2013 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacı tarafından altı iş günlük kanuni süre içerisinde olmak üzere 11.09.2013 tarihinde, itiraz dilekçesi görevli makama kayıt ettirilerek usulüne uygun olarak dava açılmıştır. Şu halde, mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddi isabetsizdir.
  Öte yandan, aynı davacı tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aynı işyerine dair yapılan olumlu yetki tespitinin iptali talepli açılan ve Emet Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nin 2013/292 esas, 2014/10 karar sırasında görülmekte davanın, bu dava ile bağlantılı olması karşısında, her iki davanın birleştirilerek görülmesi gerekir. Anılan hususlar gözetilmeksizin, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ