• ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ EN AZ 900 GÜNLÜK PRİM GÜN SAYISININ HESABINDA  ASKERLİK BORÇLANMASININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/19512
  2017/695
  07.02.2017
  İlgili Kanun / Madde

  5510 S. SGK. /32


   
     
  • ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ EN AZ 900 GÜNLÜK PRİM GÜN SAYISININ HESABINDA  ASKERLİK BORÇLANMASININ DİKKATE ALINAMAYACAĞI
   
   
  ÖZETİ   Maddede geçen "her türlü borçlanma süreleri hariç" ifadesi sigorta başlangıç tarihinin geriye götürülemeyeceğine ilişkin olmayıp açık bir şekilde borçlanmasız süreyi belirtmektedir.
  Bu yasal düzenleme ve açıklamalar ışığı altında somut olay incelendiğinde; 19.03.2010 tarihinde yaşamını yitiren sigortalı için, hak sahipliği sıfatını ilk kez bu tarihte kazanan davacı hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, sigortalının borçlanılan süreler gözetilmeksizin hizmet sözleşmesine dayalı prim gün sayısı 900 gün olmadığı gibi, askerlik süresinin borçlanılması durumunda da 1800 prim gün sayısı şartı gerçekleşmeyeceğinden, davacı yönünden 5510 sayılı Kanunun 32' nci maddesine göre ölüm aylığı tahsisi şartlarının gerçekleştiğinden bahsedilemez.
  Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve yanılgı değerlendirme sonucu, anılan yasal düzenlemeler dikkate alınmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir..
   
   
       
                 
  Dava, 19.03.2010 tarihinde vefat eden eşi üzerinden 5510 sayılı Yasa kapsamında ölüm aylığına hak kazanıldığının tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilamda belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davacının murisi eşinin 19.03.2010 tarihinde öldüğü, sigortalının ölüm tarihine kadar toplam 764 gün 506 sayılı Yasaya tabi sigortalı çalışmasının bulunduğu, davacının, vefat eden eşinin askerliğinin 168 günlük kısmını borçlanarak murisi eşinden ölüm aylığı istediği fakat tahsis talebinin Kurumca reddedildiği anlaşılmaktadır.
  Somut olayda çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, davacının murisi sigortalının askerlik borçlanmasının, 5510 sayılı kanunun 32/2-a maddesinde belirtilen "900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması" şartının oluşup oluşmadığının belirlenmesinde göz önüne alınıp alınmayacağı noktasında toplanmaktadır.
  5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 32' nci maddesinin ikinci fıkrasında; ölüm aylığının, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanacağı öngörülmüştür.
  Ayrıntıları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 30.03.2016 tarih ve 2014/10-850 E. 2016/443 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere, gerek özel hukuk ve gerekse kamu hukuku alanında, kural olarak her Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten sonraki zamanda meydana gelen olaylara ve ilişkileri uygulanır.
  Sigortalının ölüm tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan ve uygulanması gereken 5501 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Ölüm  sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 32' nci maddesinde ölüm aylığının, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4' üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, ner türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalının pak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanacağı düzenlenmiştir.
  Maddede geçen "her türlü borçlanma süreleri hariç" ifadesi sigorta başlangıç tarihinin geriye götürülemeyeceğine ilişkin olmayıp açık bir şekilde borçlanmasız süreyi belirtmektedir.
  Bu yasal düzenleme ve açıklamalar ışığı altında somut olay incelendiğinde; 19.03.2010 tarihinde yaşamını yitiren sigortalı için, hak sahipliği sıfatını ilk kez bu tarihte kazanan davacı hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, sigortalının borçlanılan süreler gözetilmeksizin hizmet sözleşmesine dayalı prim gün sayısı 900 gün olmadığı gibi, askerlik süresinin borçlanılması durumunda da 1800 prim gün sayısı şartı gerçekleşmeyeceğinden, davacı yönünden 5510 sayılı Kanunun 32' nci maddesine göre ölüm aylığı tahsisi şartlarının gerçekleştiğinden bahsedilemez.
  Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve yanılgı değerlendirme sonucu, anılan yasal düzenlemeler dikkate alınmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı Kurum avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerde BOZULMASINA, 07.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ