• OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANMADAN ÖNCE BİR SONRAKİ OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİNİN YAPILMIŞ OLMASI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/746
  2014/833
  24.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. TSK/10
     
  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANMADAN ÖNCE BİR SONRAKİ OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİNİN YAPILMIŞ OLMASI
  • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA KATILACAK DELEGELERİN İPTAL EDİLEN GENEL KURUL DELEGELERİ OLACAĞI
   
  ÖZETİ  12.06.2010 tarihinde iptal edilen olağanüstü genel kurul yerine kaim olmak üzere, davalı sendika tarafından, sadece boşalan denetleme kurulu üyeliklerine seçim yapılması sınırlı gündemiyle 16.07.2011 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılması kararı alınmış ve genel kurul neticesinde denetleme kurulu üyeleri seçilmiştir. Her ne kadar, olağanüstü genel kuruldan önce olmak üzere 20.01.2011 tarihinde 14. dönem delegelerinin seçimi gerçekleştirilmiş ise de, anılan olağanüstü genel kurul, 12.06.2010 tarihinde yapılması gereken genel kurulun yerine gerçekleştirildiğinden, bu tarih itibariyle geçerli delege durumuna bakılmalı ve bu genel kurulun 13. dönem delegeleri ile toplanması gerekmektedir. Gerçekten 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 10. maddesinin 2. fıkrasında delege sıfatının, bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam edeceği belirtilmekte ise de, iptali istenen olağanüstü genel kurulun 12.06.2010 tarihinde yapılması gereken olağanüstü genel kurulun yerine yapılmasının gerekmesi karşısında, somut olayda 16.07.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun 13. dönem delegeleri ile toplanmasında hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Anılan olağanüstü genel kurulun iptali isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile olağanüstü genel kurulun iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olmuştur
   
               


  DAVA :           Davacı, 16.07.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun iptalini, şube yönetim kuruluna işten el çektirilerek işlemleri yürütmek üzere kayyum tayin edilmesini, birleşen dosya davacısı ise Türk Harb-İş Sendikası Ankara Şubesinin 20.08.2011 tarihinde hukuka aykırı şekilde belirlenen tabi delegelerin katılımı ile gerçekleştirilen olağan genel kurulun iptaline karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Yılmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalı sendikanın 14. dönem delegesi olduğunu, sendika Ankara şubesinin olağan genel kurula bir ay gibi çok az bir süre kalmasına rağmen 16.07.2011 tarihinde olağanüstü genel kurul gerçekleştirdiğini, böylece 20.08.2011 tarihinde yapılacak olağan genel kurulda muhalif kişilerin tasfiyesinin amaçlandığını ve bu durumda da başarılı olunduğunu, ayrıca 14. dönem delegeleri ile toplanması gereken olağanüstü genel kurulun 13. dönem delegeleri ile gerçekleştirildiğini ileri sürerek, Ankara şubesinin 16.07.2011 tarihli olağanüstü genel kurulunun iptaline ve şube yönetim kuruluna işten el çektirilerek yerine kayyım tayinine karar verilmesini talep etmiştir.
              Birleşen dosya davacısı, 14. dönem delegeleri ile toplanması gereken 16.07.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun 13. dönem delegeleri ile toplandığını, hukuka aykırı gerçekleştirilen bu kongre sonrasında seçilen kişilerin 20.08.2011 tarihli olağan genel kurula tabii delege olarak katıldığını ve bu nedenlerle hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen Ankara şubesinin 20.08.2011 tarihli olağan genel kurulunun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili, 16.07.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun, yargı kararıyla iptal edilen 12.06.2010 tarihli olağanüstü genel kurulun yerine yapıldığını ve bu nedenle 13. dönem delegeleri ile toplanması gerektiğini, bu nedenle her iki genel kurulun da hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
              Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, 16.07.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun Ocak 2011 tarihinde seçilen 14. dönem delegeleri ile toplanması gerekirken, görev süreleri sona eren 13. dönem delegeleri ile kanuna aykırı olarak toplandığı, bu suretle kanuna aykırı olarak seçilen sendika organları ile de 20.08.2011 tarihli olağan genel kurulun gerçekleştirildiği gerekçesiyle davanın kabulü ile Ankara şubesinin 16.07.2011 tarihli olağanüstü genel kurulunun iptaline ve genel kurulu gerçekleştirmek üzere Ankara Şube Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına ve birleşen davanın kabulü ile 20.08.2011 tarihli olağan genel kurulun iptaline karar verilmiştir.
              Temyiz:
              Kararı, davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, davacı ise genel kurul yapma yetkisinin tarafsız bir kayyıma verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz etmiştir.
              Gerekçe:
              Taraflar arasındaki uyuşmazlık olağanüstü genel kurulun iptali ve yönetim kuruluna kayyım tayini ile olağan genel kurulun iptali istemine ilişkindir.
              Somut olayda, davalı sendika Ankara Şubesi tarafından, 16.07.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile boşalan iki asil ve üç yedek denetleme kurulu üyesinin seçimi gerçekleştirilmiştir. İptali talep edilen olağanüstü genel kurul, 03.03.2007 tarihli 13. olağan genel kurul için seçilen 13. dönem delegeleri ile gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine, seçilen iki asil denetleme kurulu üyesinin de tabii delege olarak katılımıyla ve yeni seçilen 14. dönem delegeleri ile 20.08.2011 tarihinde Ankara Şube 14. olağan genel kurulu gerçekleştirilmiştir.
              Dosya içeriğinden, davalı sendika Ankara şubesi tarafından, denetleme kurulu üyeliklerinde boşalma olması üzerine, boşalan üyeliklere seçim yapılması sınırlı gündemiyle, 12.06.2010 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verildiği, ancak daha sonra gündemin değiştirilerek tüm zorunlu organlara seçim yapılmasının kararlaştırıldığı ve olağanüstü genel kurulun değiştirilen gündem doğrultusunda toplanarak organ seçimlerinin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Davadan önce, 12.06.2010 tarihli olağanüstü genel kurulun iptaline dair bir başka dava açılmış ve Ankara 6. İş Mahkemesi'nin 08.03.2011 tarihli kararıyla, sınırlı gündemle toplanması gereken olağanüstü genel kurulun, gündem değişikliği ile tüm zorunlu organlara seçim yapılarak bir anlamda olağan genel kurula dönüştürülmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve olağanüstü genel kurulun iptaline karar verilmiş ve 9. Hukuk Dairesi'nin 05.04.2011 tarihli ilâmıyla karar onanmıştır.
              Şubeler hakkında da kıyasen uygulanması gereken sendika tüzüğünün 29/4. maddesine göre “Denetleme kurulu üye sayısı, yedek üyelerin de getirilmesinden sonra 3 sayısının altına düşerse, Sendikalar Yasasının 17. maddesine uygun olarak, mevcut üyeler tarafından Genel Kurul toplantıya çağrılır.”
  Açıklanan maddi ve hukuki olgular ışığında, sendika Ankara şubesi tarafından, denetleme kurulunda boşalan iki asil ve üç yedek üyelik için seçim yapılması gerektiği açıktır. Bu anlamda olmak üzere, 12.06.2010 tarihinde iptal edilen olağanüstü genel kurul yerine kaim olmak üzere, davalı sendika tarafından, sadece boşalan denetleme kurulu üyeliklerine seçim yapılması sınırlı gündemiyle 16.07.2011 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılması kararı alınmış ve genel kurul neticesinde denetleme kurulu üyeleri seçilmiştir. Her ne kadar, olağanüstü genel kuruldan önce olmak üzere 20.01.2011 tarihinde 14. dönem delegelerinin seçimi gerçekleştirilmiş ise de, anılan olağanüstü genel kurul, 12.06.2010 tarihinde yapılması gereken genel kurulun yerine gerçekleştirildiğinden, bu tarih itibariyle geçerli delege durumuna bakılmalı ve bu genel kurulun 13. dönem delegeleri ile toplanması gerekmektedir. Gerçekten 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 10. maddesinin 2. fıkrasında delege sıfatının, bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam edeceği belirtilmekte ise de, iptali istenen olağanüstü genel kurulun 12.06.2010 tarihinde yapılması gereken olağanüstü genel kurulun yerine yapılmasının gerekmesi karşısında, somut olayda 16.07.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun 13. dönem delegeleri ile toplanmasında hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Anılan olağanüstü genel kurulun iptali isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile olağanüstü genel kurulun iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olmuştur.
              Öte yandan, olağanüstü genel kurulda usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığından, seçilen denetleme kurulu üyelerinin olağan genel kurula tabii delege olarak katılımında da hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Kaldı ki, 20.08.2011 tarihli olağan genel kurul seçim sonuçlarına göre, kazanan ve kaybeden liste arasında en az 7-8 oy farkı bulunduğu nazara alındığında, iki denetleme kurulu üyesinin tabii delege olarak seçime katılımının sonuca etkili olmadığı da açıktır. Anılan gerekçelerle, 20.08.2011 tarihli olağan genel kurulun iptali istemine yönelik birleşen davanın da reddine karar verilmesi gerekirken, olağan genel kurulun da iptaline karar verilmesi hatalıdır.
              Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ