• OLAĞAN GENEL KURULUN SÜRESİNDEN ÖNCE YAPILAMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/12

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/6786
  Karar No: 2006/6621
  Tarihi:      14.03.2006

  l OLAĞAN GENEL KURULUN SÜRESİNDEN ÖNCE YAPILAMAMASI
  l YASADA BELİRTİLEN OLAĞAN GENEL KURULUN TOPLANMA SÜRESİNİN AZAMİ OLMASI
  l TÜZÜKTE BELİRTİLEN OLAĞAN GENEL KURUL SÜRESİNİN İSE ASGARİ OLMASI BU SÜREDEN ÖNCE OLAĞAN GENEL KURUL YAPILAMAMASI

  ÖZETİ: Olağan genel kurulun toplanmasına ilişkin 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 12/2 fıkrasında “Olağan genel kurul dört yılda bir toplanır. Tüzüklerde daha kısa sürede toplanma öngörülebilir.” denilmektedir. Bu hükme istinaden davalı sendikanın Tüzüğü’nün 15. maddesinde “Merkez genel kurulu üç senede bir toplanır.” hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemelerden yasada olağan genel kurul toplantısı için azami süre açıklanır iken sendika tüzüğünde asgari süreye yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı sendikanın olağan genel kurul toplantısının tüzükte öngörülen üç senelik sürenin dolmasından sonra ancak yasada belirtilen süreden önce yapılması gerekmektedir. Genel Yönetim Kurulu tarafından sendika tüzüğünde yer alan asgari süreden daha önceki bir tarihte olağan genel kurulun toplanmasına karar verilmiştir. O halde yasa ve tüzüğe aykırı olarak alınan olağan genel kurul kararının iptali gerekir iken bu konudaki davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: S.E-KÖ-MY-CK-A. R.A-Ç.D adına Avukat İ.Ş. ile Tümtis (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası) adına Avukat G.F. aralarındaki dava hakkında İstanbul 2.İş Mahkemesinden verilen 29.12.2005 günlü ve 936/816 sayılı hüküm, davacılar avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacılar vekili, toplam 205 üst genel kurul delegesinden 137 delegenin olağanüstü genel kurulun toplanması için sendika genel yönetim kuruluna başvurulduğunu, ancak genel yönetim kurulunun olağan üstü genel kurul konusunda karar almaması üzerine bu konuda karar verilmesi için mahkemeye dava açıldığı, açılan davayı sonuçsuz bırakmak amacı ile sendika genel yönetim kurulunun erken olağan genel kurul kararı aldığını, sendikanın son olağan genel kurulun 11-12 Aralık 2004 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında genel kurulun en erken Aralık 2007 tarihinde toplanabileceğini belirterek, sendika genel yönetim kurulunun 26.10.2005 tarih ve 729 sayılı erken olağan genel kurul kararının ihtiyati tedbir ile durdurulmasını ve iptalini talep etmiştir.
  Davalı vekili, Sendika Tüzüğü gereğince olağan genel kurulun en geç üç yıl içinde yapılması gerektiğini, şube genel kurulları nazara alınarak olağan genel kurulun 26-27 Mayıs 2007 tarihinde yapılmasına karar verildiğini, bu nedenle davanın reddini istemiş, mahkemece Genel Yönetim Kurulu kararının yasa ve tüzüğe uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Olağan genel kurulun toplanmasına ilişkin 2821 sayılı Sendikalar Kanunun 12/2 fıkrasında “Olağan genel kurul dört yılda bir toplanır. Tüzüklerde daha kısa sürede toplanma öngörülebilir.” denilmektedir. Bu hükme istinaden davalı sendikanın Tüzüğü'nün 15. maddesinde “Merkez genel kurulu üç senede bir...toplanır.” hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemelerden yasada olağan genel kurul toplantısı için azami süre açıklanır iken sendika tüzüğünde asgari süreye yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı sendikanın olağan genel kurul toplantısının tüzükte öngörülen üç senelik sürenin dolmasından sonra ancak yasada belirtilen süreden önce yapılması gerekmektedir. Genel Yönetim Kurulu tarafından sendika tüzüğünde yer alan asgari süreden daha önceki bir tarihte olağan genel kurulun toplanmasına karar verilmiştir. O halde yasa ve tüzüğe aykırı olarak alınan olağan genel kurul kararının iptali gerekir iken bu konudaki davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ