• ÖDEME DEFİ’NİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/41,57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/12635
  Karar No. 2009/29430
  Tarihi: 27.10.2009                     

  l ÖDEME DEFİ’NİN YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ

  ÖZETİ: Davalı tarafından ibraz edilen bordro belgeleri ödeme defi mahiyetinde olup yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Davacının çalıştığı döneme ilişkin fazla çalışma tahakkuku bulunan bordro asılları dosyaya getirtilmelidir. Mahkemece ücret bordroları yeni bir değerlendirmeye tabi tutulup dava konusu fazla çalışma alacağı konusunda bir sonuca gidilmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma, ücret, ulusal bayram, genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacı işçi fazla çalışma alacağının ödetilmesi talebiyle dava açmıştır. Davalı işveren, davacı işçinin haklarının ödendiğini savunmuştur. Mahkemece davacı işçinin fazla çalışma alacağı bulunduğuna karar verilmiştir. Davalı tarafından ibraz edilen bordro belgeleri ödeme defi mahiyetinde olup yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Davacının çalıştığı döneme ilişkin fazla çalışma tahakkuku bulunan bordro asılları dosyaya getirtilmelidir. Mahkemece ücret bordroları yeni bir değerlendirmeye tabi tutulup dava konusu fazla çalışma alacağı konusunda bir sonuca gidilmesi gerekir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,27.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ