• ÖDEME BELGESİNDEKİ İMZANIN DAVACIYA AİT OLMAMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14

  l ÖDEME BELGESİNDEKİ İMZANIN DAVACIYA AİT OLMAMASI
  l TÜM ÇALIŞMA DÖNEMİ ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI HESABI

  ÖZÜ: 28.2.2001 tarihli kıdem tazminatı ödeme belgesindeki imzanın davacıya ait olmadığı imza incelenmesi ile tespit edilmiştir. Bu belgedeki belirtilen miktarın davacıya ödendiği de başka bir belge ile kanıtlanamamıştır. Bu belgedeki imzanın davacı ile gayri resmi yaşayan Hüseyin Yılmaz’a ait olması da sonuca etkili değildir. Bu şahsa böyle bir ödeme yapılmış ise davalı işveren ödenen miktarı Hüseyin Yılmaz’dan talep etmesi gerekir.
  Açıklanan bu nedenle davacının tüm çalışma süresi nazara alınarak hak kazandığı kıdem tazminatı miktarı belirlenmeli davacı tarafından Şubat 1998 tarihinde kıdem tazminatına mahsuben alındığı kabul edilen 350.000.000 TL’nin faizi ile birlikte tenkisinden sonra bakiye kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır.
   

  T.C

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO:        2003/5899

  KARAR NO:     2003/17618

  TARİHİ:           23.10.2003
   
  DAVA: Davacı kıdem ve ihbar tazminatı ücret alacağı hafta ve genel tatil gündelikleri ile yıllık izin alacağını ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Kapıcı olarak davalı işyerinde çalışan davacının 28.2.2001 tarihinden önceki çalışmalarını tasfiye edildiği gerekçesiyle Mart 2001 tarihinden sonraki çalışması nazara alınarak kıdem tazminatı alacağının belirlenip hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Davacı 28.02.2001 tarihli ve 2.100.000.000 TL. kıdem tazminatı ödendiği ve sair belge altındaki imzanın kendisine ait olmadığının belirlendiğini, kendisine ödeme yapılmadığını bu nedenle tüm dönem nazara alınarak kıdem tazminatının hesaplanarak hüküm altına alınmasını iddia etmektedir. 28.2.2001 tarihli kıdem tazminatı ödeme belgesindeki imzanın davacıya ait olmadığı imza incelenmesi ile tespit edilmiştir. Bu belgedeki belirtilen miktarın davacıya ödendiği de başka bir belge ile kanıtlanamamıştır. Bu belgedeki imzanın davacı ile gayri resmi yaşayan Hüseyin Yılmaz’a ait olması da sonuca etkili değildir. Bu şahsa böyle bir ödeme yapılmış ise davalı işveren ödenen miktarı Hüseyin Yılmaz’dan talep etmesi gerekir.
  Açıklanan bu nedenle davacının tüm çalışma süresi nazara alınarak hak kazandığı kıdem tazminatı miktarı belirlenmeli davacı tarafından Şubat 1998 tarihinde kıdem tazminatına mahsuben alındığı kabul edilen 350.000.000 TL’nin faizi ile birlikte tenkisinden sonra bakiye kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır.
  3.28.2.2001 tarihli belgedeki imzanın davacıya ait olmadığı anlaşıldığından bu belgeye değer verilmeden kıdem tazminatı dışındaki alacaklar da belirlenmeli ve sonucuna göre: hüküm kurulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ