• ÖDEME BELGELERİNİN HER ZAMAN SUNULABİLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No. 2007/29470
  Karar No. 2008/24880
  Tarihi: 29.09.2008                                 

  l ÖDEME BELGELERİNİN HER ZAMAN SUNULABİLMESİ

  ÖZETİ: İbraz edilen bu belgeler, ödeme itirazı mahiyetinde olup, her zaman ileri sürülebilir. Öncelikle mahkemece yapılacak iş; bu belgeler davacıya gösterilmeli, diyeceği sorulmalı, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırma ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Hükme esas alınan bilirkişi raporunda: Davacının hizmeti 07.07.1995- 28.02.2001 ve 04.06.2003-31.12.2004 arası olmak üzere iki dönem halinde hesaplanmıştır.
  Davalı vekili, temyiz dilekçesinde davacının 07.07.1995- 28.02.2001 tarihleri arasındaki birinci dönemin askerlik öncesi çalışması olduğunu, askere gitmeden önce bu dönemle ilgili olarak davacıya Şubat 2001 bordrosu ile kıdem tazminatı ve işçilik alacakları ödendiğini karşılığında 27.02.2001 tarihli ibraname alındığını ileri sürerek buna ilişkin imzalı belgeleri temyiz dilekçesi ekinde sunmuştur.
  İbraz edilen bu belgeler, ödeme itirazı mahiyetinde olup, her zaman ileri sürülebilir. Öncelikle mahkemece yapılacak iş; bu belgeler davacıya gösterilmeli, diyeceği sorulmalı, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırma ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ