• ÖDEME BELGELERİNİN HAKKI ORTADAN KALDIRAN NİTELİKTE OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/3567
  Karar No: 2006/25078
  Tarihi:      27.09.2006

  l ÖDEME BELGELERİNİN HAKKI ORTADAN KALDIRAN NİTELİKTE OLMASI
  l YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

  ÖZETİ: Ödeme belgeleri hakkı ortadan kaldıran itiraz niteliğindedir. Yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Bu nedenle sunulan ödeme belgeleri davacıya gösterilmeli, diyecekleri sorulmalı, sözü edilen belgelerindeki imzaların inkar edilmesi halinde, gerekli incelemeler yapılarak sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ikramiye, yıllık izin, yakacak, giyim, çocuk, yemek yardımı, kıdem zammı, fazla mesai, özendirme teşvik primiyle ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının emeklilik sebebiyle işten ayrılma tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavan miktarı yerine, bir sonraki dönem için uygulanan tavan miktarın esas alınarak kıdem tazminatı alacağının hesaplanmış olması, hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3. Davalı vekili, temyiz aşamasında bir takım belgeleri ibraz ederek aile ve çocuk yardımı, akdi ikramiye, ilave tediye ve aylık ücret alacaklarının ödendiğini, yıllık izinlerini kullanmış olduğunu ileri sürmüştür.
  Ödeme belgeleri hakkı ortadan kaldıran itiraz niteliğindedir. Yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Bu nedenle sunulan ödeme belgeleri davacıya gösterilmeli, diyecekleri sorulmalı, sözü edilen belgelerindeki imzaların inkar edilmesi halinde, gerekli incelemeler yapılarak sonuca gidilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.9.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ