• NET ÜCRETİN BRÜTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /37
  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2014/1196
  Karar No. 2014/3501
  Tarihi: 06.02.2014

  l NET ÜCRETİN BRÜTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
  ÖZETİ: Taraflar arasında brüt ücretin net ücrete çevrilmesinde uyuşmazlık vardır.
  Bilirkişi 265 günlük brüt izin ücreti alacağı olan 50.779.30 TL’nin tamamından, %35 gelir vergisini ve %06 damga vergisini mahsup ederek 32.701,86 TL net ücrete ulaşmıştır.
  Davacının iş akdinin 2008 yılında feshedilmesi ve davalı işverenin de izin ücretini 2008 yılında ödenmesi nedeniyle 2008 yılı Gelir Vergisi Tarifesinin dikkate alınması ve 2008 yılı Gelir Vergisi Tarifesinin de “44.700 TL'den fazlasının, 44.700 TL’si için 10.293 TL, fazlası %35 olan dilimi esas alınarak hesaplama yapılması gerekirken toplam brüt 50 779,30 TL’nin tamamından %35’lik gelir vergisi oranı mahsup edilerek net rakamın tespiti hatalıdır.
  Yukarıdaki şekilde mahsup işlemi uygulandığı zaman mahsup edilecek gelir vergisi miktarı da farklı olacaktır. Bu sebeple davacının bilirkişi raporuna yaptığı itirazlar bu yönden yerindedir.
  DAVA: Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, iş sözleşmesinin sona erdiğini, 265 günlük izin ücreti alacağının ödenmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacıya işten ayrılırken son ücreti üzerinden ödeme yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
   Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının günlük çıplak ücretinin 212,80 TL olduğu, davacının iş akdinin sona erdiği tarih itibariyle 50.750,51-TL ödendiğinden bakiye izin alacağı 5.641,49 TL kaldığı sonuç ve kanaatine varılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 2009/32406 E, 2011/47562 K sayılı ilamı ile;
   “......Mahkeme kıdem-ihbar tazminat bordrosundaki çıplak günlük ücret olarak belirtilen 212,80 TL ücreti esas alarak hesaplama yapan rapora dayanarak karar vermiştir.
  Dava dilekçesi ekindeki 2008 yılı Nisan ayı maaş bordrosundaki rakam ile bilirkişinin esas aldığı rakam çelişkilidir. Bu nedenle mahkemece davacının son ay çalışması olan 2008 yılı Nisan ayı bordrosu getirtilerek davacıya son aydaki brüt ücreti sorulup davalı itirazları değerlendirilip izin ücretinin hesaplanması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. ” şeklindeki gerekçe ile bozma kararı verilmiştir.
   Mahkemece bozma kararına uyularak yapılan yargılama neticesinde; davacının 2008 yılı Nisan ayı ücret bordrosunda aylık net ücretinin 3,700,00 TL brüt ücretinin de 5,747,48 TL olduğu, buna göre net olarak 3,700,00:30x265= 32,683,33 TL izin ücreti alacağı olduğu bu tutarın da davacıya ödendiği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- 265 günlük izin ücretinin davacıya ödenip ödenmediği dava konusudur.
   Davalı işveren fesih tarihinden sonra 265 günün karşılığı olarak brüt 50.750,51 TL, net 32 683,33 TL izin ücreti ödenmiştir.
  Dosya içeriğinde mevcut Nisan 2008 yılı ücret bordrosunda davacının brüt ücreti 5747,48 TL olarak gösterilmiştir.
   Hükme esas alınan bilirkişi raporunda; 5748.48 TL brüt ücretin günlük brüt ücretinin 191.62 TL olduğu, 265 günlük izin ücretinin brüt 50.779.30 TL olduğu belirtilmiş, netini bulmak için % 35 gelir vergisini ve % 06 damga vergisini mahsup ederek 32.701,86 TL net yıllık izin ücretine ulaşmıştır.
  Taraflar arasında brüt ücretin net ücrete çevrilmesinde uyuşmazlık vardır.
  Bilirkişi 265 günlük brüt izin ücreti alacağı olan 50.779.30 TL’nin tamamından, %35 gelir vergisini ve %06 damga vergisini mahsup ederek 32.701,86 TL net ücrete ulaşmıştır.
   Davacının iş akdinin 2008 yılında feshedilmesi ve davalı işverenin de izin ücretini 2008 yılında ödenmesi nedeniyle 2008 yılı Gelir Vergisi Tarifesinin dikkate alınması ve 2008 yılı Gelir Vergisi Tarifesinin de “44.700 TL'den fazlasının, 44.700 TL'si için10.293 TL, fazlası % 5 olan dilimi esas alınarak hesaplama yapılması gerekirken toplam brüt 50 779,30 TL’nin tamamından %35’lik gelir vergisi oranı mahsup edilerek net rakamın tespiti hatalıdır.
   Yukarıdaki şekilde mahsup işlemi uygulandığı zaman mahsup edilecek gelir vergisi miktarı da farklı olacaktır.Bu sebeple davacının bilirkişi raporuna yaptığı itirazlar bu yönden yerindedir.
   Mahkemece yapılacak iş dosyanın bu işlerden anlayan uzman bir bilirkişiye tevdii ile 2008 yılı Nisan ayı ücret bordrosunda ki brüt 5748.48 TL aylık ücret üzerinden yıllık izin ücreti hesaplanmalı yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda net ücrete çevrilerek işverence yapılan ödemenin mahsubu ile sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 06.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ