• MUVAZAALI İŞÇİ TEMİNİ

  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/18841
  2015/13649
  14.07.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /2,18-21


   
     
  • MUVAZAALI İŞÇİ TEMİNİ
  • MUVAZAALI İŞÇİ TEMİNİ YAPAN İŞVERENİN DE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLACAĞI
   
  ÖZETİ   Somut olayda Mahkemece davalılardan İzelman ile Eshot Genel Müdürlüğü arasında işçi teminine yönelik muvazaalı ilişki bulunduğu kabul edilmiştir. İyiniyetli olan davacı işçiye karşı taraf olmadığı muvazaanın ileri sürülemeyeceğinden, akdin hükümsüzlüğünün davacıya karşı ileri sürülmesi MK.'nun 2.maddesindeki iyiniyet kurallarına aykırı ise de muvazaanın tarafı olanların muvazaayı birbirlerine karşı ileri sürmeleri mümkündür. Muvazaalı işlemi yapan davalı  İzelman AŞ’nin, davacının Eshot Genel Müdürlüğü’ne süresi içinde başvurması halinde hak kazanacağı 4 aya kadar ücret ve diğer haklarından, davacının Eshot Genel Müdürlüğü tarafından süresi içinde işe başlatılmaması halinde hakedeceği 4 aylık brüt ücreti tutarındaki tazminat alacağından daha açık bir anlatımla davalı Eshot Genel Müdürlüğü’nün davacının iş akdini geçersiz nedenle feshi sonucuna bağlı yasal yaptırım sonucu doğan alacağından diğer davalının da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmelidir. (HGK.'nun 03.12.2008 T. 2008/9-704 E, 2008/730 K. sayılı kararı)
                  Bu nedenle mahkemece davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu ve davacının baştan beri davalı Eshot Genel Müdürlüğü işçisi olduğu belirtilerek davalı Eshot Genel Müdürlüğü‘ne  işe iadesine karar verilmesi isabetli ise de maddi sorumluluk açısından davalı İzelman A.Ş.’nin müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmemesi hatalı olup bu durum kararı temyiz eden davalı Eshot Genel Müdürlüğü’nün hak alanını ilgilendirmektedir
  .

   
   
       
               

                 
  Dava Türü           : İşe iade
                  Taraflar arasındaki işe iade davasının yapılan yargılaması sonunda; hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalılar İzelman Genel Hiz.Oto Özel Eğit.İtf.ve Sağlık Hiz. Tic.A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği görüşüldü;
                  Davacı, iş sözleşmesinin feshinin geçersiz nedene dayandığını, davalılar arasında muvazaalı ilişki bulunduğunu belirterek feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklara karar verilmesini talep etmiştir.
                  Davalılar davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
                  Mahkemece davalılardan İzelman ile Eshot Genel Müdürlüğü arasında işçi teminine yönelik muvazaalı ilişki bulunduğu kabul edilerek davacı baştan itibaren Eshot Genel Müdürlüğü işçisi sayılacağından Eshot Genel Müdürlüğüne işe iadesine diğer davalılara yönelik davanın husumetten reddine karar verilmiştir.
                  Somut olayda Mahkemece davalılardan İzelman ile Eshot Genel Müdürlüğü arasında işçi teminine yönelik muvazaalı ilişki bulunduğu kabul edilmiştir. İyiniyetli olan davacı işçiye karşı taraf olmadığı muvazaanın ileri sürülemeyeceğinden, akdin hükümsüzlüğünün davacıya karşı ileri sürülmesi MK.'nun 2.maddesindeki iyiniyet kurallarına aykırı ise de muvazaanın tarafı olanların muvazaayı birbirlerine karşı ileri sürmeleri mümkündür. Muvazaalı işlemi yapan davalı  İzelman AŞ’nin, davacının Eshot Genel Müdürlüğü’ne süresi içinde başvurması halinde hak kazanacağı 4 aya kadar ücret ve diğer haklarından, davacının Eshot Genel Müdürlüğü tarafından süresi içinde işe başlatılmaması halinde hakedeceği 4 aylık brüt ücreti tutarındaki tazminat alacağından daha açık bir anlatımla davalı Eshot Genel Müdürlüğü’nün davacının iş akdini geçersiz nedenle feshi sonucuna bağlı yasal yaptırım sonucu doğan alacağından diğer davalının da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmelidir. (HGK.'nun 03.12.2008 T. 2008/9-704 E, 2008/730 K. sayılı kararı)
                  Bu nedenle mahkemece davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu ve davacının baştan beri davalı Eshot Genel Müdürlüğü işçisi olduğu belirtilerek davalı Eshot Genel Müdürlüğü‘ne  işe iadesine karar verilmesi isabetli ise de maddi sorumluluk açısından davalı İzelman A.Ş.’nin müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmemesi hatalı olup bu durum kararı temyiz eden davalı Eshot Genel Müdürlüğü’nün hak alanını ilgilendirmektedir.
                  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
                  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
                  1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
                  Davacı Hakan Kosif tarafından davalılar ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İZELMAN AŞ.  aleyhine açılan İŞE İADE davasının KABULÜNE,
                  2- Davacının iş akdinin feshine ilişkin 31.07.2014 tarihli işlemin geçersiz olduğunun ve davacının kararın kesinleşmesinden itibaren yasal süresi içerisinde başvuruda bulunması halinde ESHOT Genel Müdürlüğü işyerine iadesi gerektiğinin TESPİTİNE; 
                  3-Davacının işyerindeki kıdemi ve feshin niteliği dikkate alındığında, her iki davalının müştereken ve müteselsilen birlikte sorumlu olmak kaydı ile miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
                  4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene müracaat  halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 ay tutarındaki brüt ücreti  ve eklentilerinin  davalılar ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İZELMAN AŞ.’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin TESPİTİNE,
                  5-Diğer davalı İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,
                  6-Davacı yararına yürürlükte bulunan AAÜT'ne ücret tarifesine göre 1.500,00 TL avukatlık ücretinin davalı ESHOT ve İZELMAN AŞ.’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
                  7- 157,70  TL yargılama giderinin davalı ESHOT ve İZELMAN AŞ.’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
                  8-Artan gider ve delil avanslarının ilgilisine  iadesine, 
                  9-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalı Eshot Genel Müdürlüğü'ne iadesine, davalı İzelman A.Ş.'den harç peşin alındığından yeniden alınmnasına yer olmadığına,  14/07/2015 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ