• MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/36777
  2018/114
  16.01.2018
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /2, 18-21


   
     
  • MUVAZAALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
  • MUVAZAALI İŞLEMİN TARAFI OLAN ALT İŞVERENİN KENDİ MUVAZAASINDAN YARARLANAMAYACAĞI İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ASIL İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU OLACAĞI
   
  ÖZETİ   Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, Mahkemece feshin geçersizliğine, davalılar arasındaki asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğuna ve asıl işverenin davalı kurum olduğunun kabulü ile davacının davalı kurumdaki işe iadesine karar verilmiş olması isabetli olup, davalının bu yöne ilişkin itirazları yerinde değildir. Bu tespite göre ise, davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu ve yasal olmayan bir alt işverenlik ilişkisi kurulduğu anlaşılmakla, davalı şirket de muvazaalı işlemin tarafı olup kendi muvazaasından faydalanamayacağından, işe iadenin mali sonuçlarından sorumlu tutulmalıdır. Açıklanan nedenler ile davalı Kurum'un temyiz itirazları bu bakımdan yerinde bulunmuştur.

                 
   
       
               
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ   : İŞE İADE
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi A. S. Özkılıç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının davalı Kuruma ait hastanede  28/07/2007 - 03/03/2013 tarihlerinde en son diğer davalı alt işveren olmak üzere değişik alt işverenler nezdinde bilgi işlem veri giriş elemanı olarak çalıştığını, asıl işveren - alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğunu, iş akdinin savunma alınmadan gerekçesiz ve sözlü olarak feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının asıl işverendeki işyerine iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücret alacaklarının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı Kurum vekili, ihale makamı olan idarenin muvazaalı iş ve işleminin bulunmadığını, İş Kanunu madde 2/8 uyarınca  alt işveren işçisi olan davacının idaredeki daimi kadro ve pozisyona atanamayacağını ve bu durumdaki çalışanların mali haklarından yararlanamayacağını, 5018 sayılı Kanun madde 27/f'ye göre elektronik bilgi erişim hizmetleri için hizmet alımı yapılabileceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Davalı şirket vekili, davalı şirketin ihaleyi kazanamaması sebebiyle, işin sona ermesi gerekçesine dayanarak davacıyı işten çıkardıklarını, işyeri devri sebebiyle son alt işverenin tüm işçilik alacaklarından tek başına sorumlu olacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davalılar arasındaki asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğuna, davacının davalı asıl işverene işe iadesine, işe alınmaması halinde ödenecek tazminatlardan ve boşta kalan süre ücretinden davalı kurumun sorumlu tutulmasına, davalı şirket aleyhine açılan davanın usulden reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı, davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, Mahkemece feshin geçersizliğine, davalılar arasındaki asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğuna ve asıl işverenin davalı kurum olduğunun kabulü ile davacının davalı kurumdaki işe iadesine karar verilmiş olması isabetli olup, davalının bu yöne ilişkin itirazları yerinde değildir. Bu tespite göre ise, davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğu ve yasal olmayan bir alt işverenlik ilişkisi kurulduğu anlaşılmakla, davalı şirket de muvazaalı işlemin tarafı olup kendi muvazaasından faydalanamayacağından, işe iadenin mali sonuçlarından sorumlu tutulmalıdır. Açıklanan nedenler ile davalı Kurum'un temyiz itirazları bu bakımdan yerinde bulunmuştur.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
  1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-Davanın kabulü ile FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının, davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na ait işyerinde İŞE İADESİNE,
  3-Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalılarca müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine,
  4-Davacı işçinin işe iadesi için  davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na süresi içinde müracaatı halinde  hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilinin gerektiğine,
  5-Davacı tarafından peşin yatırılan 25,20 TL harcın alınması gerekli 35,90 TL harçtan mahsubu ile kalan 10,70 TL harcın davalı Gökkuşağı Sosyal Hizm. A.Ş.'den tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,
  6- Davacı tarafından peşin olarak yatırılan 25,20 TL başvurma ve 25,20 TL peşin harcın davalı Kurum harçtan muaf olduğundan davalı Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Aş'den tahsili ile  davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 456,20 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre 2.180,00 TL avukatlık ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine
  9-Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine, 16/01/2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ