• MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMA ZORUNLULUĞU

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/1,13,14

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No: 2005/10684
  Karar No: 2005/12394
  Tarihi: 07.04.2005         

  l MUVAZAA İDDİASININ ARAŞTIRILMA ZORUNLULUĞU

  ÖZETİ: Davacı işçi, muvazaalı işlemlerle resmi kayıtlarda başka bir şirketin işveren olarak gösterildiğini, gerçek işverenin davalı şirket olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece bu hususta her hangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan salt kayıtlarda dava dışı bir şirketin işveren olarak görüldüğü gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir. Bu konuda taraflardan deliller sorulmalı, varsa tanıklar dinlenmeli, gerekirse işyerinde keşif yapılarak davacının gerçek işverenin davalı şirket olup olmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre karar verilmelidir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem, kötüniyet ve manevi tazminat, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri, işsizlik sigortası tazminatı ile ihtarname ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı husumettin reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalıya ait işyerinde davalının işçisi olarak çalışmakta iken iş sözleşmesinin haklı neden olmadan feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, manevi tazminat ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı şirket, davacı ile iş sözleşmesi ilişkisi kurulmadığını,davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece davacının davalı şirkette çalışmadığı, SSK kayıtlarına göre davacının dava dışı Beyaz Fırın Gıda ve Sanayi Ltd.Şti.nin işçisi olduğu gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.
  Ancak, davacı işçi, muvazaalı işlemlerle resmi kayıtlarda başka bir şirketin işveren olarak gösterildiğini, gerçek işverenin davalı şirket olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece bu hususta her hangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan salt kayıtlarda dava dışı bir şirketin işveren olarak görüldüğü gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir. Bu konuda taraflardan deliller sorulmalı, varsa tanıklar dinlenmeli, gerekirse işyerinde keşif yapılarak davacının gerçek işverenin davalı şirket olup olmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile davanın husumet yönünden reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ