• MUVAZAA


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/16559
  2007/30529
  15.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21
   
  •  
  •  
  • MUVAZAA
  • ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİRMEDİĞİ HALDE ALT İŞVERENE VERİLMESİ
  • İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI
  • İŞE İADE
  • SENDİKAL NEDENLERLE FESHİN KANITLANAMAMASI
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davacı işçinin, davalı B Plas Bursa Plastik Metal inşaat ve Turizm San.ve T.A.Ş.'ne ait işyerinde boyahane bölümünde boyacı ve pasta polısh işçisi olarak ve diğer davalı işçisi gibi gösterilmek suretiyle çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. Davalılar arasında yazılı bir taşeronluk sözleşmesi yapılıp yapılmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamakla birlikte, tanık anlatımlarına göre asli işin bir bölümü taşeron olduğu belirtilen davalı Yöntem Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Nakliyat ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti.'ne yaptırılmaktadır. Söz konusu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirdiği kanıtlanmadığı gibi, davacının işyeri sicil kayıtlarına göre davacının işe girişine-davalı B Plas Bursa Plastik Metal inşaat ve Turizm San.ve T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü onay vermiştir. Mevcut olgulara davalılar arasındaki alt işverenlik uygulamasının muvazaaya dayandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, işverenlik sıfatı bulunmayan davalı Yöntem Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Nakliyat ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti.hakkında açılan davanın husumet yönünden reddi gerekir. Mahkemece davalılar arasında geçerli bir asıl işveren-alt işverenlik ilişkisi varmış gibi hüküm kurulması hatalı olmuştur
  Öte yandan, feshin geçerli nedene dayandığı davalı işverence kanıtlanmış olmadığından davacının işe iade isteğinin kabulü isabetli ise de, salt geçerli nedenin bulunmaması nedeniyle feshin sendikal nedene dayandığı iddiasına değer verilemez. İş sözleşmesinin sendikal nedene dayandığını ispat külfeti 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi gereğince feshin geçersizliğini ileri süren işçiye aittir. Somut olayda, davacı sendika üyesi olmadığı gibi, sendikal faaliyetlerde bulunduğu da inandırıcı ve yeterli delillerle kanıtlanmış değildir. Böyle olunca feshin sendikal nedene dayandığının kabulü ile işe başlatmama tazminatının buna göre belirlenmiş olması da hatalı bulunmuştur
               

  DAVA:Davacı,feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.


  Yerel mahkeme,isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi, davalılara ait işyerinde çalışmakta iken, iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı B Plas Bursa Plastik Metal İnşaat ve Turizm San.ve T.A.Ş., davacının diğer davalı şirketin işçisi olduğunu davanın husumet yönünden reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Yöntem Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Nakliyat ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti., davacının işyeri kurallarına aykırı hareket etmesi ve verimsizliği nedeni ile iş sözleşmesinin tazminatları Ödenmek suretiyle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece iş sözleşmesinin davalı işverence feshinin verim düşüklüğünden kaynaklanmadığı, davacının çalışkan, işini aksatmayan bir işçi olduğu, sonuç olarak sadece sendikal nedenin kaldığı, feshin sendikal nedene dayandığı gerekçesi ile davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacı işçinin, davalı B Plas Bursa Plastik Metal inşaat ve Turizm San.ve T.A.Ş.'ne ait işyerinde boyahane bölümünde boyacı ve pasta polısh işçisi olarak ve diğer davalı işçisi gibi gösterilmek suretiyle çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. Davalılar arasında yazılı bir taşeronluk sözleşmesi yapılıp yapılmadığı dosya içeriğinden anlaşılamamakla birlikte, tanık anlatımlarına göre asli işin bir bölümü taşeron olduğu belirtilen davalı Yöntem Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Nakliyat ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti.'ne yaptırılmaktadır. Söz konusu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirdiği kanıtlanmadığı gibi, davacının işyeri sicil kayıtlarına göre davacının işe girişine-davalı B Plas Bursa Plastik Metal inşaat ve Turizm San.ve T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü onay vermiştir. Mevcut olgulara davalılar arasındaki alt işverenlik uygulamasının muvazaaya dayandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, işverenlik sıfatı bulunmayan davalı Yöntem Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Nakliyat ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti.hakkında açılan davanın husumet yönünden reddi gerekir. Mahkemece davalılar arasında geçerli bir asıl işveren-alt işverenlik ilişkisi varmış gibi hüküm kurulması hatalı olmuştur.
  Öte yandan, feshin geçerli nedene dayandığı davalı işverence kanıtlanmış olmadığından davacının işe iade isteğinin kabulü isabetli ise de, salt geçerli nedenin bulunmaması nedeniyle feshin sendikal nedene dayandığı iddiasına değer verilemez. İş sözleşmesinin sendikal nedene dayandığını ispat külfeti 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31.maddesi gereğince feshin geçersizliğini ileri süren işçiye aittir. Somut olayda, davacı sendika üyesi olmadığı gibi, sendikal faaliyetlerde bulunduğu da inandırıcı ve yeterli delillerle kanıtlanmış değildir. Böyle olunca feshin sendikal nedene dayandığının kabulü ile işe başlatmama tazminatının buna göre belirlenmiş olması da hatalı bulunmuştur.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-)Bursa 5.İş Mahkemesinin 27.1.2007 gün ve 514-33 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-)Davalı Yöntem Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Nakliyat ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti.hakkında açılan davanın husumet yönünden reddine,
  3-)Davalı B Plas Bursa Plastik Metal İnşaat ve Turizm San.ve T.A.Ş.hakkında açılan davanın kabulü ile,
  a)İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  b)Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  c)Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak
  kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının
  davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  d)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, e)Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450.YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  f)Davacı tarafından yapılan ( 89.50 ) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalı B Plas A.Ş.nın yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  4-)Husumetten reddedilen dava nedeni ile 450.-YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Yöntem Özel Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Pazarlama Nakliyat ve Otomotiv Tic.Ltd.Şti.'ne verilmesine,
  5-)Peşin alınan temyiz. harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle 15.10.2007 tarihinde karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ