• MÜFETTİŞLERİN TESPİTE YÖNELİK RAPORLARI

  İlgili Kanun / Madde
  1475S.İş.K/13,14,17,42,56,89

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2004/24899
  Karar No: 2005/13564
  Tarihi: 18.04.2005         
             
  l MÜFETTİŞLERİN TESPİTE YÖNELİK RAPORLARI
  l AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİ KABUL EDİLMESİ
  ÖZETİ: Bölge Çalışma Müdürlüğü iş müfettişi davacının işe giriş tarihini 20.4.1998 tarihi olarak saptamıştır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 89/son maddesi uyarınca, müfettişlerin tespite yönelik raporları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.
  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile ücret ve fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Mahkemece, SSK kayıtlarında ilk işe giriş 20.4.1998 tarihi olmasına ve dinlenen tanık da 1998 yılından beri işyerinde çalışmasına rağmen, istek gibi, işe giriş tarihi 20.6.1997 kabul edilerek, hesaplanan tazminat ve alacakların hüküm altına alınması hatalıdır. Bölge Çalışma Müdürlüğü iş müfettişi davacının işe giriş tarihini 20.4.1998 tarihi olarak saptamıştır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 89/son maddesi uyarınca, müfettişlerin tespite yönelik raporları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Davacı bu kayıtların aksine 20.4.1998 tarihinden daha önce çalıştığını ispat edememiştir. Bu tarih esas alınarak tazminat ve alacaklar hesaplanmalı ve karar altına alınmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ