• MOBBİNG KOŞULLARI OLUŞMASA DA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLERİN MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRECEĞİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/33818
  2017/22160
  27.12.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/26

   
     
  • MOBBİNG KOŞULLARI OLUŞMASA DA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLERİN MANEVİ TAZMİNATI GEREKTİRECEĞİ
    ÖZETİ  ...’in işyeri çalışanı olup, emrinde çalışan davacıya kimsenin kendisine " hayır" ya da " bakarız " diyemeyeceğini, kendisinin reddedilemeyeceğini belirtmek amacı ile seks ortağından bahsetmesi ve davacının ... isimli avukatlık bürosundan davalı ... Ortaklığına geçtiğini bilerek, davacıyı da kasteder şekilde ... isimli avukatlık bürosunda çalışan kadınlara yönelik olarak “ ...'in azgın karıları” şeklindeki sözlerinin ve davacının kısa bir süre ortamdan ayrılıp, dönmesi üzerine bu sözleri devam ettirmesinin yakışıksız, taciz edici, onur kırıcı olduğu ortadadır.
  İşyerinde amir durumunda bulunan, ekibinde çalışanlara karşı, tavizsiz, katı ve sert tutum ve davranışları olduğu anlaşılan ve yukarıdaki sözleri söyleyen Ortak/Avukat ...’in bu davranışlarının davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, Mahkemece davacının duyduğu manevi acıların giderilmesi için uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken hukuki tavzihin mahkemeye ait olduğu gözden kaçırılarak davanın salt mobing üzerinden değerlendirilip, Ortak/Avukat ...’in yukarıda belirtilen davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindeki davranışlarının değerlendirilmemesi hatalıdır.
   
   
               


  DAVA : Taraflar arasındaki, maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21.11.2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar adına Avukat ... ile karşı taraf adına Avukat ... ve asil geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili dava dilekç...de özetle; Müvekkilinin ... Barosuna 36678 baro sicil numarası ile kayıtlı avukat olduğunu, 10.09.2012 tarihinden itibaren iş sözleşm...in 24.07.2014 tarihinde sözlü olarak feshedilene kadar ... Avukatlık Ortaklığının ücret hesap pusulasında yer alan bir çalışan olarak büronun banka ve finans hukuku departmanında avukat sıfatıyla görev yaptığını, ofisin fiiliyatta faaliyetlerini iki binada birden yürüttüğünü, 2011 yılı içerisinde dünya çapında yetmişin üzerinde ofisiyle kırktan fazla ülkede faaliyet göstermekte olan, merkezi ..., ... olan ...'nin de üyesi olduğu ...'nin çatısı altına girerek ... bir üye ofisi olarak faaliyet göstermeye başladığını, bu doğrultuda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Avukatlık Ortaklığı" başlıklı 44. madd...in B bendine uygun olarak, yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilmek adına ... Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı adı altında bir ortaklık kurulduğnu, ... ve ... Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı arasında organik bir bağ olduğunu, müvekkilinin 10 Eylül 2012 tarihinden 24 Temmuz 2014 tarihine kadar banka ve finans hukuku departmanında kıdemli yöneticilerden ...'in gözetim ve denetimi altında çalıştığını, ...'in davacıya karşı kendi isteğiyle işten ayrılmasını sağlamak için yıldırmak ve bezdirmek amaçlı ayrımcı davranış ve uygulamalarını, sistematik ve planlı şekilde psikolojik taciz ve baskının seviy...i gidererek arttırdığını, davacının şeref ve onur ve namusuna yönelik saldırılarda bulunduğunu, yıllık performans değerlendirm...de ... davacı hakkında genelde yurtdışında zaman geçirdiği için davacı ile yeteri kadar çalışma fırsatını bulamadığını, davacının insanlarla olan ilişkileri ve projeler konusundaki performansı hakkında henüz tam bir fikri olmadığını belirttiği halde davacı hakkında beş üzerinden yapılan değerlendirmede iki notunu vererek davacının performans açısından yetersiz olduğunu işyeri kayıtlarına geçirdiğini, davacının ...'e kendisiyle ilgili yeterli kanaati olmadan neden kırık not verdiğini sorduğunda cevap alamadığını, davacının ...'e deneyimine uygun iş verildiği taktirde amirinin çalışma prensipleri ve önceliklerini kolaylıkla kavrayıp bunlara uygun olarak hareket edebileceğini belirttiği sırada ...'in davacıya ego patlaması yaşayarak kendisinin çok genç bir yaşta ... gibi dev bir uluslararası hukuk bürosunun ... ofisinde yerel ortak merteb...e eriştiğini, bunun çok büyük başarı olduğunu belirttiğini akabinde " madem beni tanımak istiyorsun, o zaman sana kendi özel hayatımdan bir anektot anlatayım " diyerek üniversitede okuduğu yıllarda evlenmeden önce bir seks ortağının olduğunu, bu seks ortağına bir Cuma gecesi görüşmek için mesaj attığını, onunda kendisine " bakarız" diye cevap verdiğini, seks ortağının Cuma akşamı geldiğinde kendisiyle görüşmek istediğini, hatta arkadaşlarıyla olduğu mekana bile geldiğini, ancak kendisinin seks ortağı ile görüşmediğini çünkü kimsenin kendisine " hayır" ya da " bakarız " diyemeyeceğinin kendisinin reddedilemeyeceğini belirttiğini, performans değerlendirmesi görüşmesi sırasında yöneticisi ... tarafından kendisine bağlı çalışan bir kadın olarak davacıya cinsel içerikte böyle bir hikayeyi anlatması, hikay...in mesajında kimsenin ...'e hayır diyemeyeceği gibi onur ve şeref zedeleyici bir mesaj verdiğini, davacının yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 Mayıs 2013 tarihinde psikoloğa gittiğini, bir yılbaşı kutlamasında ...'in herk... duyabileceği şekilde "...'in azgın karılarından artık çok sıkıldığını" dile getirdiğini, davacının daha önce ... ... isimli hukuk bürosunda çalıştığını, bu durumun ... dahil yemekteki tüm takım üyeleri tarafından bilindiğini, ...'in kullandığı bu yakışıksız, onur zedeleyici ve aşağılayıcı ifadeden ötürü fazlasıyla rahatsız olduğunu, rahatsızlığını dile getirdiğinde ...'in " kadınlarla çalışmayı sevmediğini ve istemediğini, kadınların yönetici pozisyonuna geldiklerinde vahşileştiklerini, elinde olsa kadınlarla çalışmayacağını" belirttiğini, davacının da kendisiyle çalışan tek kadın olduğu için kendisi açısından dezavantajlı duruma sokup sokmadığını sorduğunda böyle bir durumun olmadığını belirttiğini, davacının nefes almak için masadan ayrıldığını döndüğünde ise ...'in “..nerede kalmıştık ...'in azgın karılarından bahsediyorduk..” diyerek bu sözlü saldırısının kasıtlı olduğunun altını çizdiğini, davacının yaşı ve kıdemine rağmen iki yıllık süreçte minimum seviyede müvekkil toplantılarına götürüldüğünü, müvekkil ile direkt bağlantısı olmaması adına daha çok tali ve sekreteryal işlerde çalıştırıldığını, davacının Yükseköğretim Kurulu'nun verdiği yüzde yüz bursla girdiği Vakıf Üniversitesi'nden 2007 yılında üçüncülükle mezun olduktan sonra sektördeki en iyi hukuk bürolarından birinin banka ve finans hukuku departmanında dört yıl çalışmasının akabinde ...'nin en prestijli devlet bursunu almak suretiyle ...'de en iyi üç hukuk fakült...den biri olan ... Hukuk Fakült...de kendi uzmanlık alanını pekiştirmek için uluslararası ekonomi hukuku alanında yüksek lisans yapıp, programı başarıyla tamamladığını, bu mesleki deneyime ve eğitime sahip davacıya, davalı tarafından 2014 yılı içerisinde onsekiz banka ve finans hukuku proj...den sadece iki tan...in verildiğini, bir ekip değiştirme durumu sonrasında ekibinin değişmediğini öğrenen ...'in agrasif durum sergileyerek masaya elini vurarak "kızım hayatının hatasını yaptın! ... sana gül gibi davaranacaktı, bir yıl sana dokunmayacaktı, ben sana kötü davranıyorum sen yine de takımdan ayrılmıyorsun!" diye bağırdığını, tüm ekip üyelerinin 14 Mayıs 2014 tarihinde yıllık resmi performans değerlendirmeleri yapıldığı halde davacının yapılmadığını ve 2014 yılı ile ilgili kıdem veya bonus alamayacağının kendisine tebliğ edildiğini, bu yaşanan olaylar nedeniyle iç soruşturma başlatıldığı andan itibaren davacının endiş...in soruşturmanın yönetim tarafından kendi ortağını aklamak ve daha az kıdemli olan davacının işine son vermek için haklı bir neden olup olmadığının ve komite üyelerinin seçimi ve üyelerinin bağımsız ve tarafsızlığı noktasında olduğunu, soruşturma sonuçlandığında davacının tüm ifadelerinin diğer çalışanlar tarafından teyit edildiğini ancak yönetimin bu beyanların mobbing ya da tacize sebebiyet vermediği hukuki görüşünde olduklarını, davacının bu şartlar altında çalışmaya devam edemeyeceğini belirterek davacının iş akdine son verildiğini, davacının mesleki deneyim ve bilgisiyle doğru orantılı olarak iş alamadığı için kariyerinde tahlihsiz bir duraklama yaşadığını, davacının maruz kaldıklarının maddi zararla sınırlı olmadığını, maruz kaldığı mobbing nedeniyle psikolojik olarak zarar gördüğünü ve destek almak durumunda kaldığını, bu nedenden dolayı fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000,00 TL. maddi, 50.000,00 TL. manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilm...i talep ve dava etmiştir. 
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalılar vekili cevap dilekç...de özetle; davacının 10 Eylül 2012 tarihinde çalışmaya başladığını, 31 Temmuz 2014 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca her türlü yasal hakkı ödenmek suretiyle geçerli sebeple feshedildiğini, bugüne kadar gerek çalışanların ihtiyaçlarına gerekse kanunun getirdiği yükümlülüklere uygun hareket ettiklerini, bugüne kadar böyle bir dava ile hiç karşılaşmadıklarını, davalıların hepsinin farklı tüzel kişilikler olduğunu, yönetim idarelerinin birbirinden tamamen ayrı olduğunu, bahsi geçen davalılar arasında yönetim organizasyonu anlamında da herhangi bir ortaklık bulunmadığını, açıklanan nedenlerle davanın ... Avukatlık Ortaklığı ve ... Ofis yönetimi açısından esasa girilmeksizin husumetten reddini talep ettiklerini, davacının mobbing iddialarının k...likle asılsız olduğunu, mobbing çalışanlara diğer çalışanlar veya işv... tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit şiddet aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edildiğini, yöneticinin otoriter olması tek başına mobbing uygulandığı anlamına gelmediğini, davacının konumu itibariyle talimatların sırf küçük düşürme amaçlı olduğu kabul edilecek olsa dahi mobbingde herşeyden önce sürekliliğin esas olduğunu, böyle bir sonuç çıkarmaya çalışmanın zorlama bir yorum olacağını, psikolojik taciz davasında maddi tazminattan bahsedebilmek için davacının uğradığı psikolojik taciz sebepleriyle bir maddi zararın oluşması gerektiğini, davacının ...da kaldığı süre içinde maaşlarının ödendiğini, avukat performans raporunda takım yöneticisinin "Takımda kendisiyle yeterli süre çalışamadım. Zira başladıktan sonra ...'ya gitti. Takıma yeni ısınıyor. K...tiye uğramış ilişkiden dolayı, performansından tam memnun değilim. Ofis politikalarına uyum konusunda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Zaman yönetimi konusunda problem var. Kendisini net ifade eden birisi, çalışkan ve kendisini işe adamış makul bir kişi" olarak beyanda bulunduğunu, işyerinde henüz 5. ayında olan davacının yöneticisinin yorumunu sorgulayıp, durumu diğer kişilerle paylaştığını, davacının yöneticisi ... ile ilgili iddialarının çirkin olduğu gibi ispatlayamadığını, davacının iddiaları ile ilgili olarak bir soruşturma komitesi kurulduğunu, iddialarının tamamının detaylı olarak ve diğer çalışanlarla da görüşerek incelendiğini, bu inceleme sonucunda davacının iddialarını ispat edecek herhangi bir delile veya bir başka çalışan ifad...e rastlanmadığını, soruşturma sür...de toplamda on dört ayrı kişi ile görüşüldüğünü, davacının soruşturma sürecini de eleştirdiğini, tarafsızlığı sağlamak adına ...'in komiteye dahil edilmediğini, ek olarak iddiaların muhatabı olan ...'in de soruşturma süresi boyunca ofisten uzaklaştırıldığını, davacının dilekç...de rızası olmaksızın ofiste kullandığı bilgisayarların şifr...in kırılarak elektronik postalarının ve bilgisayarında kayıtlı tüm dökümanların incelenmiş olmasının ihtimal dahilinde olabileceğini belirttiğini, işv...in kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisinini bulunduğunu, davacının tüm davranışlarına karşılık ... avukatlığın kanunun kendisine yüklediği tüm sorumlulukları sonuna kadar ve iyi niyetli olarak yerine getirdiğini, davacının şikayetlerine hassasiyetle ve ciddiyetle yaklaştığını, kendisine alternatif çözümler oluşturulduğunu, yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen davacının iki kere ...'ya gönderdiğini ve tüm masraflarını karşıladığını, ancak davacının kendisine sunulan tüm alternatiflerin hepsini reddettiğini, iyi niyetli olarak hareket etmediğini, davacının davalı ...'in prestijine zarar vermek için huzurdaki davayı açtığını, sonuç olarak ... en başından beri feshin son çare olma ilk...e uygun olmak üzere her türlü sorumluluğuna uygun hareket ettiğini, bunun öt...de davacının kötü niyetli tavırları ...'e davacı ile sözleşm...i feshetmek dışında başka bir seçenek bırakmadığını, davacı yer verdiği iddialarından tek birini bile ispat edemediğini savunarak davanın reddine karar verilm...i talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece öncelikle davanın temelini oluşturan “ mobing’in “ tanımı yapılmış, mobinge özgü irdelemeler yapılarak, aynen;
  “ Davacının mobing iddiaları incelendiğinde, 
  a) Süre - süreklilik yönünden, dava tarihi 11.08.2014 tür, davacının iş aktinin feshi tarihi 31.07.2014'tür. Dava dilekç...de davacının ... yönünden cinsel tacize uğradığını belirttiği tarihler bizzat davacının dilekç...de saptaması ile 23.05.2013'te ...'in bir partnerini anlattığı anekdotunda cinsel açıdan kimsenin kendisini reddedemeyeceğini belirttiği, 03.01.2014 yılbaşı sonrası iş arkadaşları ile yemekte de ...in azgın karılarından artık çok sıkıldığını (her ne kadar resmi evraklarda, bu kelime arada sesli harflerin atlanarak genel manayı taşır şekilde yazılması gerekirse de, davacı vekili bu kelimeyi bizzat koyu renk ve baskılayarak i harfleri ile yazdığı görülmüş, ancak kelimenin ı harfi ile yoksa i harfi ile kullanıldığı konusunda davacı vekilinin dava dilekç...in, 15 ve 25. sayfasında davacı vekili dahi müvekkilinden bahsederken yaşadığı sıkıntılar nedeniyle… belirtirken de bu kelimeleri de i harfi ile yazması nedeniyle, mananın akışından bu kelimenin sıkılmak konseptinde kullanılan bir kelime olması nedeniyle davacı vekilinin bu kelimeyi dilekçec...de i ve ı harflerinin ayrımını gütmeden ifade de bulunduğu anlaşılmıştır), fesih tarihi 31.07.2014, dava tarihi de 11.08.2014 olmakla, bahsi geçen cinsel nitelendirmeler, cinsel konularda süreklilik taşıyan bir zaman bağlamı ve sistematik cinselleştirme ve ötekileştirme yoktur. İki ayrı olay fesih süreci ile birlikte bir demet haline getirilmiş izlenimi vermektedir. 
  b) Mesleki gelişimin engellenişi iddiası bakımından, davacının mesleki gelişimin engellendiği, ona eğitim seviy...e uygun işler verilmediği belirtmiş ise de, gerek tanık beyanları ile bu husus ispatlanamadığı gibi, ofisin şartları bakımından ...in herk... her kademedeki işi yapabilmesi ve herkese görevler verilmesi, gerek davacı gerek davalı tanık beyanları ile ...'in genel tavrının herkese sert olduğu, iş konusunda tavizsiz olduğu, davacıya yönelik olarak özel ve kasıtlı bir görev düşüklüğü olduğu iddiasının ispatlanmadığı, davacının daha üst düzey yönetici olduğu anlaşılan ...'e olan e-maillerinde de oldukça kolay ve rahat mailleştikleri gözetildiğinde bu hususu iletebileceği, dosyaya sunulan evraklar ile onla sık sık mesaj kayıtları olduğu halde bu hususta bir serzeniş veya talebi olmadığı anlaşılmakla, mesleki gelişimin engellendiği ispatlanmamıştır. 
  c) Sözler ve baskı ortamı bakımından, ... tarafından bahsedilen sözlerin ofis ortamında, yemek ortamında yakışıksız, edep sınırını geçen, gereksiz, rahatsız edici sözler kapsamında olduğu şüphesizdir, ancak davacı örneğin ...'li kadınların azgın olduğuna dair sözlere itiraz ettiğinde de ...'in genel olarak kadınlarla çalışmayı istemediğine dair beyanları ile sözün muhatabının doğrudan davacı olmadığı ortaya çıkmaktadır, davacının da, yöneticisi ...'in de birbirlerini görüşlerini rahatça söyleyebildikleri, mesajlarında birbirlerine bey- hanım ifadesi kullanmadan doğrudan isimle hitap ettikleri gözetildiğinde davacının doğrudan gerek cinsel açıdan alt düzeyde bir baskı ortamında olmadığı söylenebileceği gibi, davacının daha üst düzey yönetici olduğu anlaşılan ...'e olan e-maillerinde de oldukça kolay ve rahat mailleştikleri gözetildiğinde ...’in bu sözlerinden rahatsız oldugunda, geçekten cinsel yönden baskı hissetiğinde bunu ilgililere rahatlıkla iletebileceği yerde 2013 Mart ve 2014 Ocak aylarındaki olayları toplayıp bunları 2014 Haziran Temmuz aylarında bir demet olarak şikayetinde toplamasında mobing oluşturacak bir ağırlık-baskı unsuru olmadığı görüşü hasıl olmuştur. Yine ...'in kadınlarla çalışmak istemediğini, kadınların yönetici olduğunda vahşileştiğini düşündüğünü, elinden gelse hiç bayanla çalışmayacağını belirtmesi de, yine ...’in genel iş hayatında kadınlar hakkındaki beyanları hususunda da, kişilerin subjektij görüşleri, objektif yaşamda onları toplum ve hukuk kuralları dışına itmediği müddetçe bir yaptırıma tabi tutulamaz. ... kendisinin fikirleri, bu olsa da, davacı ...'nin tavsiye ettiği bir bayan stajyeri işe aldığını belirtmiş, yine davalı tanıklarından ... de ...'in bir çok bayanla çalıştığı projede kadınlara yönelik bir olumsuzluğunun olmadığını da bizzat gördüğünü belirtmiştir. ...’in kişiliği hakkında bir çok tanık onun mükemmeliyetçi, oldukça sert olduğunu belirtmişlerdir. Davacıya yönelik olarak yapılan süreklilik arzeden, kasıt iç..., ötekileştiren bir durum yoktur. İdeal yaşamda herk... her sözünün dengeli, yerli yerinde, gereksiz ve yakışıksız her türlü sözden uzak, kibar, mükemmel idareci olması hedeflense de, bunun gerçek hayatta yüzde yüz tutturmanın realite olmadığı, herk... genel ortamında yer yer kötü davranış ve sözlerinin olabileceği, bunun iş yaşamını engeller, kasıtlı ve sürekli belli bir personele yapılan bir durum olmadığı müddetçe mobbing kapsamında kalmayacağı açıktır. ...’in de bu anlamda sözünü, lafını bilmez, kendi içinde kadınlarla çalışmaya karşı dar fikirli olarak görülse dahi, bunun gerek iş yaşamında kadınları medeni hayattan tümden silmeye veya etkinliğini azaltmaya yönelik, onları işe almamaya, kariyerlerini düşürmeye yönelik genel veya davacıya yönelik somut ve baskıcı, sistematik ve sürekli bir durumu yoktur, davacıya yönelik raporunda davacı hakkında olumsuz izlenimleri yanında olumlu bulduğu yanları da belirtmiştir. Bu itibarla davacının kendine yönelik cinsel, cinsiyetçi, kariyerini gelişimini engeller, mesleki gelişimini tökezletir bir mobbinge maruz kalmamıştır. Zira mesleki kariyerinin seviy...den düşük işler verildiğinden bahisle engellendiği ispatlanmadığı gibi, mobbingde herşeyden önce süreklilik esastır. Yöneticinin görevini yapmak için otoriter olması veya kişilik olarak sert, gereksiz, yersiz konuşan biri olması yukarıda da bahsedildiği gibi mobbingin uygulandığı anlamına gelmez. Ayrıca bu sorunun çözümü içinde davacıya başka görev alternatifler önerilmesi, davacının şikayeti üzerine soruşturma açılması, işyerinde davacıya yönelik bir ayrıştırma değil, çözüm odaklı çareler araştıldığının da bir göstergesidir. Yapılan fesih zaten mahkememizce geçerli bulunmadığından işe iadeye karar verilmiş, ancak bu dosya açısından davacının mobing iddiaları yerinde bulunmamıştır. Olayda süreklilik, kasıt, sistematik ilişki bulunmamıştır. Sadece bir yöneticinin aralarında süreklilik arzetmeyen yersiz davranışı, doğrudan mobing sayılmaz üstelik davacının her zaman ulaşabileceği konuşabileceği, mailleştikleri, sair yöneticiler varken … “ gerekçeleri ile sistematik, süreklilik arzetmeyen davranışlar mobing kapsamında görülmediği belirtilerek maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.
  Mahkeme kararında davalılar arasındaki hukuki ilişki irdelenmeden, sadece sübut açısından değerlendirme yapılarak davanın reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz: 
  Kararı davacı vekili sadece mobing açısından temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmem...e göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2- Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 10.09.2012 tarihinden iş sözleşm...in sözlü olarak feshedildiği 24.07.2014 tarihine kadar ...'nın “ banka ve finans hukuku departmanında “ avukat sıfatıyla görev yaptığı, bu tarih aralığında işv...in bilgisi dahilinde 5-6 ay kadar ...’ de baro sınavları için kaldığı taraflar arasında tartışmasızdır. 
  Mahkeme mobinge ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve davacının amiri konumunda olan ve ... Avukatlık Ortaklığında Ortak/Avukat sıfatı ile çalışan ...’in mobing olduğu iddia edilen “ yeterince iş vermeme, ayırımcılık yapma, kötü sicil verme, davacının bilgi birikimini kullanmasına engel olma vb. “ davranışlarının işin yürütümüne ilişkin olup, mobing oluşturacak nitelikte olmadığı, Türkiye’de oldukları ve tanık olarak gösterilmelerine hiçbir yasal engel bulunmayan ve fakat davada tanık olarak dinletilmeyen, daha sonra noterden ifade zaptı gönderilen tanıkların beyanlarının yargılamada dikkate alınamayacağı açıklamasıyla davacının mobinge maruz kaldığını kanıtlayamadığı sonucuna ulaşmıştır.
  Ancak davacının iddiaları arasında bulunan, kişiliğine saldırı olarak nitelediği ve davacının amiri konumunda olan ve ... Avukatlık Ortaklığında Ortak/ Avukat sıfatı ile çalışan ... ve tanıklar tarafından da doğrulanan iki ayrı zamanda meydana gelen;
  ... ile davacı arasında geçen bir görüşme esnasında ...'in “ madem beni tanımak istiyorsun, o zaman sana kendi özel hayatımdan bir anektot anlatayım " diyerek üniversitede okuduğu yıllarda evlenmeden önce bir seks ortağının olduğunu, bu seks ortağına bir Cuma gecesi görüşmek için mesaj attığını, onunda kendisine " bakarız" diye cevap verdiğini, seks ortağının Cuma akşamı geldiğinde kendisiyle görüşmek istediğini, hatta arkadaşlarıyla olduğu mekana bile geldiğini, ancak kendisinin seks ortağı ile görüşmediğini çünkü kimsenin kendisine " hayır" ya da " bakarız " diyemeyeceğini, kendisinin reddedilemeyeceğini" söylediği iddiası ile,
  Yine aynı kişinin çalışanlarla yapılan bir kutlama esnasında herkesin duyabileceği şekilde "...'in azgın karılarından artık çok sıkıldığını" dile getirdiği, kadınlarla çalışmayı sevmediğini ve istemediğini, kadınların yönetici pozisyonuna geldiklerinde vahşileştiklerini, elinde olsa kadınlarla çalışmayacağını belirttiği ve davacının masadan kısa bir sure ayrılıp döndüğünde ise ...'in “..nerede kalmıştık ...'in azgın karılarından bahsediyorduk..” dediğine ilişkin iddiaların değerlendirilmesi gerekmektedir.
  Yukarıda belirtilen iki olay bu sözleri söyleyen ... ve tanıklar tarafından doğrulanmıştır.
  ...’in işyeri çalışanı olup, emrinde çalışan davacıya kimsenin kendisine " hayır" ya da " bakarız " diyemeyeceğini, kendisinin reddedilemeyeceğini belirtmek amacı ile seks ortağından bahsetmesi ve davacının ... isimli avukatlık bürosundan davalı ... Ortaklığına geçtiğini bilerek, davacıyı da kasteder şekilde ... isimli avukatlık bürosunda çalışan kadınlara yönelik olarak “ ...'in azgın karıları” şeklindeki sözlerinin ve davacının kısa bir süre ortamdan ayrılıp, dönmesi üzerine bu sözleri devam ettirmesinin yakışıksız, taciz edici, onur kırıcı olduğu ortadadır.
  İşyerinde amir durumunda bulunan, ekibinde çalışanlara karşı, tavizsiz, katı ve sert tutum ve davranışları olduğu anlaşılan ve yukarıdaki sözleri söyleyen Ortak/Avukat ...’in bu davranışlarının davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, Mahkemece davacının duyduğu manevi acıların giderilmesi için uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken hukuki tavzihin mahkemeye ait olduğu gözden kaçırılarak davanın salt mobing üzerinden değerlendirilip, Ortak/Avukat ...’in yukarıda belirtilen davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindeki davranışlarının değerlendirilmemesi hatalıdır.
  İşyerinde davacının amiri konumunda olan Ortak/Avukat ...’in davranışlarından aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda davacıyı birlikte istihdam eden davalılar ... ile ... Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı sorumludur.
  3- Taraflar arasında ki bir diğer uyuşmazlık Mahkemece re’sen gözetilmesi gereken husumet konusudur. 
  Davacı her üç davalının birlikte sorumlu olduğunu iddia ederek talep ettiği tazminatların her üç davalıdan birlikte tahsilini talep etmiştir.

  Mahkeme kararında davalılar arasındaki hukuki ilişki irdelenmeden, sadece sübut açısından değerlendirme yapılarak davanın reddine karar verilmiştir. 
  Husumet Mahkemece re’sen gözetilmek zorundadır. Davanın tamamen reddi karşısında davalıların husumete yönelik temyizlerinin olmaması “ Mahkemece husumet itirazı değerlendirilmediğinden “ husumetin benimsendiği sonucunu doğurmaz. 
  Husumet sorunu incelendiğinde;
  Davalılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve sorumlulukları daha önce taraflar arasında görülen ve temyiz incelemesi nedeniyle Dairemizin denetiminden geçerek kesinleşen “ işe iade “ davasında çözümlenmiştir.
  Taraflar arasında Dairemizin “ davalılar arasındaki hukuki ilişkinin araştırılmasına “ yönelik bozma kararı üzerine ... 8. İş Mahkemesi'nin 2015/ 368 E. 2016/128 K. sayılı dosyası ile yapılıp, bitirilen ve Dairemizce onanarak kesinleşen kararına göre davacının davalılar ... ile ... Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı tarafından birlikte istihdam edildiği, diğer davalı ... Ofis Yönetimi ve Hizmetleri Ltd. Şirketi’ne husumet yöneltilemeyeceği kabul edilmiş, Mahkemenin bu kabulü usul ve yasaya uygun olduğundan karar Dairemizce onanmış, husumet sorunu k...leşmiş yargı kararı ile çözülmüştür.
  Bu nedenle davalılardan ... Ofis Yönetimi Ve Hizmetleri Ltd. Şirketi aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeni ile reddi gerekmektedir.
  Neticeten davacı lehine hükmedilmesi gereken manevi tazminattan davacıyı birlikte istihdam eden davalılar ... ile ... Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı müştereken-müteselsilen sorumlu tutulmalı, ... Ofis Yönetimi ve Hizmetleri Ltd. Şirketi aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmelidir.
  F) SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 1.480.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iad...e, 27.12.2017 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

  K A R Ş I O Y

  Davacı, davalılar ... ve ... Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı'nda banka ve finans hukuku departmanında avukat olarak 10.09.2012 ile 24.07.2014 tarihleri arasında çalışmıştır. Departman amiri olan ... tarafından yoğun ve uzun soluklu günlük çalışma temposu içerisinde rahatsız edici, incitici, ruhsal dengelerini bozucu ve bayan kimliğine saldırı nitelikli davranışlara maruz kalmıştır. Eğitimi itibariyle donanımlı, başarılı, gayretli ve uzmanlık alanında yoğun çalışma konusunda istekli olan davacının, departman toplantılarında ve günlük çalışmalarında amiri konumundaki ... tarafından özel hayatına ilişkin yakışıksız anlatımlarda bulunularak ve daha önce çalıştığı bürodaki bayanlardan sözedilirken eğitimine ve çalışılan ortamın düzeyine yakışmayacak biçimde nitelemelerde bulunulmasından etkileneceği tartışmasızdır. Konuşulanların yakın çalışma ortamında kişiyi rahatsız ve huzursuz edeceği, güven duygusunu zedeleyerek performansını düşüreceği de şüphesizdir. Sicil amiri de olan şahsın, davacının sicilini düzenlerken de olumlu açıklamalarda bulunduğu ancak çalışma şevkini kırıcı, hedefine ulaşmasını engelleyici düzeyde düşük not verdiği de bir gerçektir.
  Davacı yaşadıklarını ortaklığın üst düzey kademelerine taşıdığı halde olumlu bir gelişme ve amirinin yıldırıcı, performansını düşürücü ve saldırı nitelikli tavırlarını önleyici bir tedbir alınmamış ve iş akdi feshedilmiştir. 
  Yaşananlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; yoğun ve yakın çalışma ortamı içinde davacının amirinden kaynaklanan olaylar Mobing düzeyine ulaşmıştır. Yerel mahkemece açıklanan husus gözetilerek Mobing hukuksal nedenine dayalı olarak manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu düşüncesinde olduğumdan, Dairemizin çoğunluğunun davacının yaşadıklarının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu yönündeki gerekçsiyle katılamıyorum. 27.12.2017

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ