• MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
  2821 S.SSK/31

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/29467
  Karar No: 2006/30663
  Tarihi:      21.11.2006

  l İBRANAME
  l MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI
  l İBRANAME SONRASI HAKLARIN İBRANAMEYE DAYANARAK RED EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: İbranamede kıdem, ihbar tazminatlarıyla izin ve fazla çalışma ücretleri yönünden miktar yer almaktadır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre miktar içeren ibraname makbuz hükmündedir. Başka bir anlatımla ibranamede yazılı olan miktar bakımından borcun sona erdiği kabul edilmelidir.
  Davacı işçi 1996 yılında ibraname ile ihbar ve kıdem tazminatlarıyla bir kısım işçilik alacaklarının ödenmesinin ardından 1997 yılından 19.8.2002 tarihine kadar davalıya ait işyerinde çalışmıştır. 1996 yılında düzenlenmiş olan ibranamenin daha sonraki çalışmaları kapsadığından söz edilemez.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatlarıyla bir kısım işçilik haklan yönünden isteklerde bulunmuş, mahkemece daha önce verilen kararda isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dairemizce verilen bozma kararında, dosyaya temyiz aşamasında sunulan 31.12.1996 tarihli ibraname ile davacının 7.2.1997 tarihinde işyerine yeniden işe giriş bildirgesinin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yerel mahkemece direnme karan verilmiş ve Hukuk Genel Kurulu tarafından direnme karan bozulmuştur.
  Mahkeme tarafından yeniden yapılan yargılama sonunda ibraname sebebiyle davaya konu isteklerin reddine karar verilmiştir.
  Davacı işçi davalıya ait işyerinde 1.11.1990- 19.8.2002 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığı iddiasındadır. Davalı işveren ise, 31.12.1996 tarihli ibranameye dayanmıştır. İbranamede kıdem, ihbar tazminatlarıyla izin ve fazla çalışma ücretleri yönünden miktar yer almaktadır. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre miktar içeren ibraname makbuz hükmündedir. Başka bir anlatımla ibranamede yazılı olan miktar bakımından borcun sona erdiği kabul edilmelidir. Bu durumda ibranamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için hak kazanılan davaya konu istekler yönünden bakiye bir hakkın varlığı halinde isteklerle ilgili karar verilmelidir.
  Öte yandan davacı işçi 1996 yılında ibraname ile ihbar ve kıdem tazminatlarıyla bir kısım işçilik alacaklarının ödenmesinin ardından 1997 yılından 19.8.2002 tarihine kadar davalıya ait işyerinde çalışmıştır. 1996 yılında düzenlenmiş olan ibranamenin daha sonraki çalışmaları kapsadığından söz edilemez. Mahkemece mütalaasına başvurulan bilirkişi raporunda davacının 1997-2002 yılları arasında kalan çalışmaları için hesaplamaya gidilmiştir. Mahkemece 1996 yılında düzenlenen ve miktar içeren ibraname sebebiyle davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.11.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ