• MEVSİMSİMLİK  İŞ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/25610
  Karar No: 2006/32373
  Tarihi:      11.12.2006

  l MEVSİMSİMLİK  İŞ
  l MEVSİMLİK İŞTE ASKIYA ALMA İŞLEMİNİN FESİH ANLAMINA GELMEDİĞİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde Yangın Hareket Merkezi Bölümünde Telsiz Operatörü olarak ve her yıl genellikle yangın sezonlarında çalıştırıldığı, her yıl iş sözleşmesinin belirli dönem askıya alındığı, davacının üyesi olduğu sendika ile davalı işveren arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde mevsimlik çalışma kabul edildiği ve bu konuda düzenlemeler yapıldığı, davalı işveren tarafından da davacının iş sözleşmesinin en son 27.12.2004 tarihinde askıya alındığı anlaşılmaktadır. Uygulama ve sözleşme konusu edilen mevsimlik çalışma ve askıya alma nedeni ile, 27.12.2004 tarihinde askıya alma işlemi için feshin geçersizliğinin istenmesi olanağı yoktur. Zira bu tarihte bir fesih işleminden söz edilemez. Mevsimlik işte askıya alma işlemi fesih niteliğinde değildir.

  DAVA: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, feshin geçersizliğine, davacının yargılama sırasında işe başlatılması nedeni ile işe başlatmama tazminatı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının çalıştırılmadığı süreler için ücret ve diğer haklarının tahsiline karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı   iş   sözleşmesinin   davalı   işveren   tarafından   geçerli   neden   olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı işveren vekili, davacının mevsimlik işçi olduğunu, iş sözleşmesinin askıya alındığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının davalı işveren tarafından dava devam ederken tekrar işe alındığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine, davacının yargılama sırasında işe başlatılması nedeni ile işe başlatmama tazminatı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacının çalıştırılmadığı süreler için ücret ve diğer haklarının tahsiline karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde Yangın Hareket Merkezi Bölümünde Telsiz Operatörü olarak ve her yıl genellikle yangın sezonlarında çalıştırıldığı, her yıl iş sözleşmesinin belirli dönem askıya alındığı, davacının üyesi olduğu sendika ile davalı işveren arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde mevsimlik çalışma kabul edildiği ve bu konuda düzenlemeler yapıldığı, davalı işveren tarafından da davacının iş sözleşmesinin en son 27.12.2004 tarihinde askıya alındığı anlaşılmaktadır. Uygulama ve sözleşme konusu edilen mevsimlik çalışma ve askıya alma nedeni ile, 27.12.2004 tarihinde askıya alma işlemi için feshin geçersizliğinin istenmesi olanağı yoktur. Zira bu tarihte bir fesih işleminden söz edilemez. Mevsimlik işte askıya alma işlemi fesih niteliğinde değildir. Bu tür çalışmada, mevsimlik işin başladığı dönemde işçinin işe çağrılmaması halinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleşir. Dava tarihinde böyle bir işlem yoktur.
  Mahkemece davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının   yapmış   olduğu   yargılama   giderinin   üzerinde   bırakılmasına, davalının  yaptığı        20.00    YTL.     yargılama  giderinin  davacıdan  tahsili  ile  davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400-YTL, ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.
  Kesin olarak 11.12.2006 oybirliği ile karar verildi


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ