• MEVSİMLİK İŞLERDE 11 AYI GEÇEN ÇALIŞMALARIN YILLIK İZNİN HESABINDA KADROYA GEÇİRİLEREK YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİRLİKTE DİKKATE ALINACAĞI

  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi                           2018/16916 E.  ,  2019/955 K.
   
    Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2018/16916
  2019/955
  15.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/57

   
   
  • MEVSİMLİK İŞLERDE 11 AYI GEÇEN ÇALIŞMALARIN YILLIK İZNİN HESABINDA KADROYA GEÇİRİLEREK YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİRLİKTE DİKKATE ALINACAĞI
  • MEVSİMLİK İŞLERDE 11 AYI GEÇMEYEN ÇALIŞMALARIN YILLIK İZİN SURESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI
  •  
   
    ÖZETİ Dosyada bulunan SGK. hizmet cetveli ile işe giriş bildirgelerinden davacının sadece 1999 ve 2001 yıllarındaki çalışmasının (342 ve 342 gün olup) 11 ayı geçtiği, daimi kadroya geçtiği 02.02.2001 tarihine kadar diğer yıllardaki çalışmalarının ise 11 ayı (330 gün) bulmadığı anlaşılmaktadır. Yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre 11 ayı bulan çalışmalar artık mevsimlik olmaktan çıkmakta olup sadece mevsimlik çalışma dahi olsa 11 ayı aşan çalışmalar için yıllık ücretli izin hakkı doğmaktadır.
  Hal böyle olunca, davacının kadroya geçmeden önceki dönemde sadece çalışmasının 11 ayın üzerine çıktığı yıl olan 1999 yılı ile kadroya geçtiği dönemden davaya konu edilen tarihler esas alınarak yıllık izin alacağı hesap edilmesi gerekirken tüm çalışma süresi (mevsimlik ve kadroya geçtikten sonraki çalışma süresi toplamı) üzerinden hesaplanması ve hüküm kurulması hatalıdır
   
   
               

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. Yenigün tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının Köy Hizmetlerinde  2001 yılına kadar mevsimlik işçi olarak, 2001 den sonra kadrolu işçi olarak çalıştığını, köy hizmetlerinin Mersin İl Özel İdaresine devredilmesi  yasa kapsamında Mersin İl Özel İdaresine aktarıldığını, 2012 yılında emeklilik sebebi ile ayrıldığını, davacının yasa ve TİS gereğince ücret farkı, ilave tediye, yıpranma primi ve yıllık ücretli izin alacaklarının olduğunu beyanla alacaklarının  davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Savunmasının Özeti:
  Davalı vekili, davacının mevsimlik işçi olarak çalıştığını, köy hizmetleri genel müdürlüğü hukuk müşavirliğinin hukuki mütalaası gereği yevmiye düşürülmeden ücret skalası karşılığı kademesinin verildiği, intibak işleminde hatanın söz konusu olmadığını, davanın yıllık izin alacağını zamanaşımına uğradığını  beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanılan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dosyada bulunan SGK. hizmet cetveli ile işe giriş bildirgelerinden davacının sadece 1999 ve 2001 yıllarındaki çalışmasının (342 ve 342 gün olup) 11 ayı geçtiği, daimi kadroya geçtiği 02.02.2001 tarihine kadar diğer yıllardaki çalışmalarının ise 11 ayı (330 gün) bulmadığı anlaşılmaktadır. Yerleşmiş Yargıtay uygulamalarına göre 11 ayı bulan çalışmalar artık mevsimlik olmaktan çıkmakta olup sadece mevsimlik çalışma dahi olsa 11 ayı aşan çalışmalar için yıllık ücretli izin hakkı doğmaktadır.
  Hükme dayanarak yapılan bilirkişi raporunda ise, davacının mevsimlik işçilikte geçen tüm çalışmaları ile kadroya geçtikten sonra feshe kadar geçen çalışma süresi esas alınarak yıllık izin ücreti hesap edilmiştir.
  Hal böyle olunca, davacının kadroya geçmeden önceki dönemde sadece çalışmasının 11 ayın üzerine çıktığı yıl olan 1999 yılı ile kadroya geçtiği dönemden davaya konu edilen tarihler esas alınarak yıllık izin alacağı hesap edilmesi gerekirken tüm çalışma süresi (mevsimlik ve kadroya geçtikten sonraki çalışma süresi toplamı) üzerinden hesaplanması ve hüküm kurulması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.        
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ