• MESLEK KURULUŞLARINDAN ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPTIRILMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/26
  4857 S.İş.K/32

  l MESLEK KURULUŞLARINDAN ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPTIRILMASI

  ÖZÜ: İşçinin ücretinin tam olarak belirlenemediği bu gibi hallerde ilgili meslek kuruluşundan ücret araştırması yaptırılması yerinde olur. Mahkemece bu yönde araştırma yapılarak alınacak olan cevap yazısı tüm dosya kapsamıyla birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmelidir.
   

  T.C.

  YARGITAY

   9. Hukuk Dairesi
   

  ESAS NO:        2003/2518

  KARAR NO:     2003/15276
  TARİHİ:           23.09.2003

  DAVA: Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 3.9.2003 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat İ.G geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi.. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi., gereği konuşulup düşündü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının aylık ücretinin miktarı konusunda taraflar arasında tartışma mevcuttur. Mahkemece davacının dinletmiş olduğu tanıkların beyanlarına itibar edilerek hesaplanan tazminat ve alacakların kabulüne karar verilmiştir. Davacı tanıkları işyeri ile ilgili olmayan davacının mahalleden arkadaşı olan şahıslardır. Ücreti konusunda davacıdan duyduklarını aktarmak suretiyle beyanda bulunmuşlardır. İşçinin ücretinin tam olarak belirlenemediği bu gibi hallerde ilgili meslek kuruluşundan ücret araştırması yaptırılması yerinde olur. Mahkemece bu yönde araştırma yapılarak alınacak olan cevap yazısı tüm dosya kapsamıyla birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı; yararına takdir edilen 275.000.000 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.9.2003 gününde oy birliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ