• MALÜLLÜK YAŞLILIK ÖLÜM SİGORTALARI İLE İŞ KAZALARI MESLEK SİGORTALARININ BİRLEŞMESİ

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2006/13161
  2007/1700
  06.02.2007
  İlgili Kanun / Madde
  506S.SSK/92
   
   
  • MALÜLÜK YAŞLILIK ÖLÜM SİGORTALARI İLE İŞ KAZALARI MESLEK SİGORTALARININ BİRLEŞMESİ

   
    ÖZETİ: 506 sayılı Yasa'nın 92. maddesine göre; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır. Bu  aylıklar eşitse, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da yarısı verilir.
               

  Davacı, davalı Kurum işleminin iptali ile borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.
  Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
  İş kazası sonucu ölen eşinden dolayı 28.01.1974 tarihinden itibaren iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolundan gelir bağlanan davacıya, kendi çalışmaları nedeniyle 01.06.1994 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmış ve gelir ile aylık 21.10.2005 tarihine kadar tam olarak ödenmiştir.
  506 sayılı Yasa'nın 92. maddesine göre; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır. Bu  aylıklar eşitse, iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da yarısı verilir.
  Dosya kapsamından, uyuşmazlık konusu 01.06.1994 21.10.2005 döneminde bağlanan gelirlerin tamamının mı, yoksa yarısının mı istirdada konu edildiği anlaşılamamakta olup, Mahkemece, uyuşmazlık konusu dönemde ödenen tüm gelir ve (aylıklar, ay be ay karşılaştırılarak, şayet gelirlerin düşük olduğu ve yarısının istirdada konu edildiği anlaşılırsa şimdiki gibi davanın reddine; tamamının istirdada koni edildiğinin anlaşılması durumunda anılan yasal düzenleme çerçevesinde, davacının, düşük olan aylık veya gelirin yarısına da hak kazandığı ve bu miktardan sorumlu olmayacağı gözetilerek karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  0 halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ         :Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenleri BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde davacıya iadesine, 06.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ