• MALÜLİYET ORANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/109

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No: 2006/8103
  Karar No: 2006/7117
  Tarihi:   29.06.2006                              

  l MALÜLİYET ORANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Kısa sürede olan bu maluliyet artışı ile ilgili davalı vekilinin itirazlarının ret gerekçesi yerinde değildir. Bu nedenle öncelikle maluliyet oranının kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerekir. Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı yasanın 109.maddesinde öngörülen prosedüre göre S.S.Kurumu sağlık Kurullarınca yerilen raporlara itiraz halinde sorunun S.S.Yüksek Sağlık Kurumuna intikali zorunludur. Ancak bu kuruldan verilen raporlara karşı herhangi bir itiraz olduğunda mahkemece Adli Tıp Merci veya Tıp Fakültesi konseylerinden rapor alarak sonuca gidilecektir.

  DAVA: Davacı, meslek hastalığı sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Namazcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacının tüm davalının sair temyiz itirazlarının reddine.
  2-Dava, iş kazası sonucu oluşan maluliyet nedeni ile davacının uğramış olduğu zararın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece maluliyet oranına yapılan itiraz değerlendirilmeden davanın kısmen kabulü doğru bulunmamıştır.
  Dosya içeriğine göre SSK. Zonguldak Meslek Hastalıkları Hastanesinden alınan 6.8.2003 tarihli raporunda maluliyetin %12.3 iken, 7.2.2006 tarihli raporunda %19.2 olduğu belirlenmiştir. Kısa sürede olan bu maluliyet artışı ile ilgili davalı vekilinin itirazlarının ret gerekçesi yerinde değildir. Bu nedenle öncelikle maluliyet oranının kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerekir. Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı yasanın 109.maddesinde öngörülen prosedüre göre S.S.Kurumu sağlık Kurullarınca yerilen raporlara itiraz halinde sorunun S.S.Yüksek Sağlık Kurumuna intikali zorunludur. Ancak bu kuruldan verilen raporlara karşı herhangi bir itiraz olduğunda mahkemece Adli Tıp Merci veya Tıp Fakültesi konseylerinden rapor alarak sonuca gidilecektir.
  Mahkemenin 109. madde çerçevesinde işlem yapmadan sonuca gitmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde dâvâlıya iadesine, 29.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ