• MALÜLİYET AYLIĞI TALEBİNİ İÇEREN DAVA SÜRERKEN ÖLÜM

   
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/12364
  2010/9827
  12.10.2010
  İlgili Kanun / Madde
  1479S.BAĞ-KUR/40
     
  • MALÜLİYET AYLIĞI TALEBİNİ İÇEREN DAVA SÜRERKEN ÖLÜM
  • MALÜLİYET AYLIĞININ KENDİLİĞİNDEN ÖLÜM AYLIĞINA DÖNÜŞMEYECEĞİ

   
    ÖZETİ: Davacı öncelikle çalışma gücünü 2/3 oranında kaybettiğinin belirlenerek bu duruma göre maluliyet aylığına hak kazandığının tespitini talep etmiştir. Davacı davanın devamı sırasında 01.04.2008 tarihinde vefat etmiş, mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin raporu ise ölüm tarihinden sonra ancak maluliyet başlangıç tarihini belirlemeksizin 25.06.2008 tarihlidir. Oysa davacının ve ölümü ile mirasçılarının bu dava ile amaçladıkları husus; sigortalının maluliyetinin başlangıç tarihinden itibaren maluliyet aylığına hak kazanıldığının tespitidir. Bir başka deyişle murisin ölümünden sonra mirasçılar tarafından devam edilen dava, çalışma gücünün 2/3 oranında kaybı nedeni ile sigortalının maluliyet aylığına hak kazanıldığının tespitine ilişkindir.
  Sigortalının 2/3 oranında maluliyetinin başladığı tarihten ölüm tarihine kadar geçen sürede davalı Kurum'ca maluliyet aylığı ödenebilmesi için maluliyet başlangıç tarihinin belirlenmiş olması gereklidir. Oysa mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin raporunda bu tarihin açıkça belirlenmiş olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan davacıların bu dava ile takip konusu yaptıkları husus çalışma gücünün 2/3 oranında kayıp edildiği tarihin tespiti ile bundan sonra bağlanacak maluliyet aylığına ilişkin olup talebin kendiliğinden ölüm aylığı talebine dönüşmesi mümkün olmadığı gibi mirasçılardan hangilerinin ölüm aylığı yönünden hak sahibi olduğu hususu ayrı bir davanın konusudur.
  Yapılacak iş. 01.04.2008 tarihinde ölen davacı Haydar Özden'in 2/3 oranında maluliyete giriş tarihini ATK 3. İhtisas Dairesinden sorup, hangi tarihte maluliyet aylığına hak kazandığını belirleyip hüküm kurmaktan ibarettir.
               

  Davacılar murisinin, çalışma gücünün 2/3 oranında yitirdiğinin ve maluliyet aylığı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Filiz Ekizoğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  2926 sayılı Yasa'ya tabi sigortalı olan davacı 20 yıl boyunca çalıştırdığı tavuk çiftliğindeki işyeri koşulları nedeni ile çalışma gücünü 2/3 oranında yitirdiğinin ve maluliyet aylığına hak kazandığının tespitini talep etmiş, yargılama sırasında 1.4.2008 tarihinde davacının ölümü üzerine davaya mirasçıları tarafından devam edilmiştir.
  Mahkemece davanın kabulü ile sigortalının çalışma gücünü 2/3 oranında yitirdiğinin ve maluliyetin belirlendiği 25.6.2008 tarihini takip eden 01.07.2008 tarihinden itibaren maluliyet aylığı bağlanması gerektiğinin, sigortalı 1.4.2008 tarihinde öldüğünden 1479 sayılı Yasanın 40. maddesine göre maluliyet aylığının ölüm aylığına dönüştüğünün tespitine ilişkin hüküm kurulmuş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.
  Davacı öncelikle çalışma gücünü 2/3 oranında kaybettiğinin belirlenerek bu duruma göre maluliyet aylığına hak kazandığının tespitini talep etmiştir. Davacı davanın devamı sırasında 01.04.2008 tarihinde vefat etmiş, mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin raporu ise ölüm tarihinden sonra ancak maluliyet başlangıç tarihini belirlemeksizin 25.06.2008 tarihlidir. Oysa davacının ve ölümü ile mirasçılarının bu dava ile amaçladıkları husus; sigortalının maluliyetinin başlangıç tarihinden itibaren maluliyet aylığına hak kazanıldığının tespitidir. Bir başka deyişle murisin ölümünden sonra mirasçılar tarafından devam edilen dava, çalışma gücünün 2/3 oranında kaybı nedeni ile sigortalının maluliyet aylığına hak kazanıldığının tespitine ilişkindir.
  Sigortalının 2/3 oranında maluliyetinin başladığı tarihten ölüm tarihine kadar geçen sürede davalı Kurum'ca maluliyet aylığı ödenebilmesi için maluliyet başlangıç tarihinin belirlenmiş olması gereklidir. Oysa mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesinin raporunda bu tarihin açıkça belirlenmiş olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan davacıların bu dava ile takip konusu yaptıkları husus çalışma gücünün 2/3 oranında kayıp edildiği tarihin tespiti ile bundan sonra bağlanacak maluliyet aylığına ilişkin olup talebin kendiliğinden ölüm aylığı talebine dönüşmesi mümkün olmadığı gibi mirasçılardan hangilerinin ölüm aylığı yönünden hak sahibi olduğu hususu ayrı bir davanın konusudur.
  Yapılacak iş. 01.04.2008 tarihinde ölen davacı Haydar Özden'in 2/3 oranında maluliyete giriş tarihini ATK 3. İhtisas Dairesinden sorup, hangi tarihte maluliyet aylığına hak kazandığını belirleyip hüküm kurmaktan ibarettir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin 1.4.2008 tarihinde ölen sigortalının ölüm tarihinden somaki bir tarih olan 1.7.2008 tarihinden itibaren maluliyet aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmiş olması, ayrıca mirasçı olarak davayı sigortalı yerine takip eden davacıların ölüm aylığı talebi olmadığı halde maluliyet aylığının ölüm aylığına dönüştüğüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 12.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ