• MAKİNELERDE OLUŞAN HASARDA İŞÇİNİNDE SORUMLULUĞUNUN BULUNMASI

                       
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/19549
  2013/18192
  05.09 .2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857. İşK/ 18-21
     
  • MAKİNELERDE OLUŞAN HASARDA İŞÇİNİNDE SORUMLULUĞUNUN BULUNMASI
  • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH
  •  
   
  ÖZETİ Dosya içeriğine göre iş makinesinde meydana gelen hasarlar da, iş makinesinin motoruna su ve antifriz konmamasının neden olduğunun anlaşılmasına göre ve bunda makine operatörü olan davacının da sorumlu bulunduğunun belirlenmesine göre artık davalıdan, davacı ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez.          Bu durumda haklı fesih nedeni bulunmasa dahi, geçerli fesih nedeninin bulunduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
   
               

  DAVA                         :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                      Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı işçi, iş sözleşmesinin haklı neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
              Davalı işveren vekili, davacı işçinin eli altında bulunan makineyi  otuz günlük ücreti tutarıyla ödenemeyecek derecede hasara uğratması sebebi ile  iş sözleşmesinin  haklı nedenle feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
              Mahkemece, ispat yükü kendisinde olan davalı işverenin fesih gerekçesini dosya kapsamı ile kanıtlayamadığından davacı işçinin işe iadesine ilişkin verilen karar, davalı temyizi üzerine dairemizin 16.10.2012 tarih 2012/20269-23145 esas-karar sayılı ilamı ile davacının sözkonusu makinanın arızalanmasında kusuru olup olmadığının uzman makina mühendisi  bilirkişi aracılığı ile tespit edilmesi, kusur ve zarar miktarı karşılaştırılarak sonuca gidilmesi için bozulmuştur.
              Mahkemece, bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucu alınan  bilirkişi raporu doğrultusunda  davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Hüküm davalı işveren tarafından temyiz edilmiştir.
              Dosya içeriğine göre iş makinesinde meydana gelen hasarlar da, iş makinesinin motoruna su ve antifriz konmamasının neden olduğunun anlaşılmasına göre ve bunda makine operatörü olan davacının da sorumlu bulunduğunun belirlenmesine göre artık davalıdan, davacı ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez.             Bu durumda haklı fesih nedeni bulunmasa dahi, geçerli fesih nedeninin bulunduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
              HÜKÜM : Yukarıda belirtilen nedenlerle;
              1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2-Davanın REDDİNE,
              3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 130,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
              5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre  1.320,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
              6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 05.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.      
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ