• MAHKEMENİN HİZMET TESPİTİ KARARIYLA BELİRLENEN SÜRENİN PRİM-LERİNİN YATIRILMIŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/66,79

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
  Esas No: 2005/12426
  Karar No: 2006/2934
  Tarihi:      20.03.2006                           

  l MAHKEMENİN HİZMET TESPİTİ KARARIYLA BELİRLENEN SÜRENİN PRİM-LERİNİN YATIRILMIŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENMESİ
  l ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMA İSTEMİNİN TALEP TARİHİNDEKİ PRİM ÖDENMİŞ GÜN SAYISINA GÖRE BELİRLENE-CEĞİ

  ÖZETİ: 506 Sayılı Yasanın 79. maddesinde “Yönetmelikte tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları halinde, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının Sosyal Sigortalar Kurumu'nca nazara alınır” hükmünün öngörülmesine, mahkeme kararıyla tespit edilen günlere ilişkin primleri ödeme yükümünün işverene, tahsil yükümünün kuruma ait olması nedeniyle, tespite konu hizmetlere ilişkin prim borcunun ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hizmet tespiti kararıyla kazanılan gün sayısının; hizmet tespitine ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra kurum yönünden bağlayıcılık kazanmasına, ölüm ayığı bağlanmasına ilişkin istemin talep tarihinde primi ödenmiş gün sayısının yetersiz olması nedeniyle reddedilmiş olmasına göre ölüm aylığı bağlanmasına dair istemin reddine karar verilmesi gerekirken, davacının murisi-eşinin kuruma bildirilmiş gün sayısına hizmet tespitiyle kazanılan gün sayısı da eklenmek suretiyle bulunan gün sayısı üzerinden ölüm aylığına hak kazanıldığının tespitine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
   
  DAVA: Davacılar, murisi R'nin 20.08.1998-24.04.2004 tarihleri arasında davalılardan işverene ait işyerinde sürekli çalıştığının tespiti ile 24.04.2004 ölüm tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmasına karar verilmesini istemişlerdir.
  Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılardan Sosyal Sigortalar Kurumu avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi H.K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
  KARAR: 1- Hizmet tespiti yönünden; dosyadaki yazılara, hükmün dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davalı SSK Başkanlığı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün; hizmet tespitine ilişkin bölümün ONANMASINA,
  2- Davalı kurumun, hükmün; ölüm aylığına hak kazanıldığının tespitine ilişkin temyiz incelemesine gelince;
  506 Sayılı Kanunun hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasıyla ilgili 66. maddesinde yazılı sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının ölüm ya da talep tarihindeki kurum kayıtlarına göre belirlenmesine, ölüm aylığına hak kazanıldığının tespitine ilişkin işbu davanın hizmet tespiti davasıyla birlikte açılmasına, 506 Sayılı Yasanın 79. maddesinde "Yönetmelikte tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalıların, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları halinde, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının Sosyal Sigortalar Kurumu'nca nazara alınır" hükmünün öngörülmesine, mahkeme kararıyla tespit edilen günlere ilişkin primleri ödeme yükümünün işverene, tahsil yükümünün kuruma ait olması nedeniyle, tespite konu hizmetlere ilişkin prim borcunun ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hizmet tespiti kararıyla kazanılan gün sayısının; hizmet tespitine ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra kurum yönünden bağlayıcılık kazanmasına, ölüm ayığı bağlanmasına ilişkin istemin talep tarihinde primi ödenmiş gün sayısının yetersiz olması nedeniyle reddedilmiş olmasına göre ölüm aylığı bağlanmasına dair istemin reddine karar verilmesi gerekirken, davacının murisi-eşinin kuruma bildirilmiş gün sayısına hizmet tespitiyle kazanılan gün sayısı da eklenmek suretiyle bulunan gün sayısı üzerinden ölüm aylığına hak kazanıldığının tespitine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı kurumu bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ