• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATİN ODETİLMESİNE KARAR VERİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.HUKUK DAIRESi
  YARGITAY   I LAM I
  ESAS      NO             :2004/278
  KARAR NO             =2004/12229
  MAHKEMESI         :Bursa 2.1$ Mahkemesi
  TARTHi                     :8.10.2003
  NO                             : 169-716
  DAVACI                  :Rekor Dokumacihk San.v eTic. A§. adina Avukat Nalan Bener
  DAVAL1LAR         : 1 -Didem Hemitli 2-Selda Gule?
  DAVA                        :Davaci,maddi ve manevi tazminatin odetilmesine karar verilmesini
  istemistir.
  Yerel mahkeme,davayi reddetmistir.
  Hukiim siiresi icinde davaci avukatinca temyiz edilmis olmakla dosya incelendi, geregi konusulup dusiiniildu:
  YARG1TAY     KARARI
  1-Dosyadaki yazilara toplanan delillerle kararm dayandigi kanuni gerektirici sebeplere gore, davalimn asagidaki bendin kapsami disinda kalan temyiz itirazlan yerinde degildir.
  2-Davaci sirket vekili, davahlann satis sorumlusu olarak cahsmakta iken 75 metre kumasi faturasiz satip bedelini zimmetlerine gecirdiklerini iddia ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmustur.
  Mahkeme, subut bulmayan davanin reddine karar vermistir.
  Bursa 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2000/799 E. 1268 K. sayili karari ile Giiveni kotiiye kullanmak sucundan davahlann beraatlerine karar verilmistir. Ancak gerek davalilann hazirhk soru§turmasinda acik ifadelerinde ve gerek Ceza Mahkemesinde yaptiklan savunmalannda; kendilerinin §irkette satis elamani olarak cahstiklarim kaliteli kumasi, kalitesiz kumasa benzeterek yanh$likla daha dfi^iik fiyatla sattiklanni, sattiklan bir kisim kumasi ise kayitlara gegirmediklerini, bedellerini odiyeceklerini beyan etmislerdir.
  Avnca. hazirhk sorusturmasinda ifadesi ahnan    tamklar ve mahkemece      dinlenen davaci tamgi da davahlann   75 metre kuma^in metresinin 7.000.000 ~TL oldugu halde ilk 10 metresinin 3.000.000 TL den sattiklanni,geri kalan 55 metresinin ise satisimn yapilmasina ragmen   kayitlara   gecirmediklerini   kumas   paralannin      davahlarda   kaldigini,   sirkete odemediklerini soylemislerdir.
  Davahlar herhangi bir delil ibraz etmemislerdir.
  Mahkemece bu beyanlar ile dosyadaki diger bilgi ve belgeler birlikte nazara almarak yeniden hesap yoniinden bilirkisi incelemesi yaptinldiktan sonra bir degerlendirmeye tabi tutulup davaci tarafin gercek zaranmn tesbit edildikten sonra hiikum altina ahnmasi gerekir. Eksik inceleme ve yanhs degerlendirme yapilarak maddi tazminat isteginin reddi hatahdir.
  SONU^:Temyiz oilman kararin yukanda yazih sebepten BOZULMASINApesin ahnan temyiz harcinin istek halinde ilgiliye iadesine,24.5.2004 giinunde oybirligiyle karar verildi.
  Baskan                      Uye                     Uye                        Uye                      Uye
  E.Dogu                       B.Ozkaya         U.Ozttirk                 M.Kih^oglu      S.Ozfirat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ