• MADDİ HATA

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/35

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2005/11228
  Karar No: 2005/13349
  Tarihi: 14.04.2005         

  l MADDİ HATA
  l FAZLA ÇALIŞMA
  l İMZALI ÜCRET BORDROLARININ BAĞLAYICILIĞI

  ÖZETİ: Dairemizce yapılan duruşmaya davalı vekilinin katıldığı, temyiz incelemesi sonucunda yerel mahkeme kararının davalı yararına bozulmasına rağmen davalı lehin vekalet ücretine sehven karar verilmediği, Dairemizin kararının bu yönüyle maddi hataya dayandığı anlaşıldığından Dairemizin 8.2.2005 tarih ve 2004/6178 E. 2005/3629 K.sayılı kararının ortadan kaldırılmasına karar verildi.
  Davacı işçiye çalıştığı süre içinde yaptığı fazla çalışma karşılığı olan ücretlerin her ay imzasını taşıyan bordrolarla ödendiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Mahkemece mütalaasına başvurulan bilirkişi tarafından bordrolarda yer alan fazla çalışma ödemelerinin işçinin ayda 36 saatlik fazla çalışmasının üzerindeki fazla çalışmaları olduğu belirtilerek her ay için 36 saatlik fazla çalışma hesabı yapılmıştır. Belirtmek gerekir ki, davacının imzasını taşıyan bordrolarda bazı aylarda 90 saatin üzerinde fazla çalışma gösterilmiştir. Anılan ücret bordrolarında, yasal çalışma süresinin üzerine ayda 36 saat fazla çalışmayı aşan fazla çalışmaların gösterildiğinin kabulü doğru olmaz. Ücret bordroları ihtirazi kayıt içermemektedir. Aynı zamanda davacı işçinin bir başka işçinin açmış olduğu davada tanık sıfatıyla ifade verdiği ve fazla çalışmaların ödendiğini belirttiği de anlaşılmaktadır.
  DAVA: F.Y adına Avukat H.Y ile BS Sanayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ. adına Avukat O.Ç. aralarındaki dava hakkında Bursa 2. İş Mahkemesinden verilen 25.12.2003 günlü ve 6178-3629 sayılı hüküm, davalının duruşma talepli temyizi üzerine Dairemizce 8.2.2005 tarihinde yapılan duruşma sonucunda kararın temyiz doğrultusunda bozulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Davalı vekili, 4.4.2005 tarihli dilekçesiyle Dairemizce yapılan duruşmaya katılmasına ve kararın davalı yararına bozulmasına rağmen duruşma vekalet ücretine karar verilmediğini belirterek maddi hataya dayanan kararın düzeltilmesine karar verilmesini istemiş olmakla, yapılan incelemede davalı vekilinin talebi üzerine Dairemizce yapılan duruşmaya davalı vekilinin katıldığı, temyiz incelemesi sonucunda yerel mahkeme kararının davalı yararına bozulmasına rağmen davalı lehin vekalet ücretine sehven karar verilmediği, Dairemizin kararının bu yönüyle maddi hataya dayandığı anlaşıldığından Dairemizin 8.2.2005 tarih ve 2004/6178 E. 2005/3629 K.sayılı kararının ortadan kaldırılmasına karar verildi, dosya yeniden ele alınıp incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçiye çalıştığı süre içinde yaptığı fazla çalışma karşılığı olan ücretlerin her ay imzasını taşıyan bordrolarla ödendiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Mahkemece mütalaasına başvurulan bilirkişi tarafından bordrolarda yer alan fazla çalışma ödemelerinin işçinin ayda 36 saatlik fazla çalışmasının üzerindeki fazla çalışmaları olduğu belirtilerek her ay için 36 saatlik fazla çalışma hesabı yapılmıştır. Belirtmek gerekir ki, davacının imzasını taşıyan bordrolarda bazı aylarda 90 saatin üzerinde fazla çalışma gösterilmiştir. Anılan ücret bordrolarında, yasal çalışma süresinin üzerine ayda 36 saat fazla çalışmayı aşan fazla çalışmaların gösterildiğinin kabulü doğru olmaz. Ücret bordroları ihtirazi kayıt içermemektedir. Aynı zamanda davacı işçinin bir başka işçinin açmış olduğu davada tanık sıfatıyla ifade verdiği ve fazla çalışmaların ödendiğini belirttiği de anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacının yapmış olduğu fazla çalışma ücretleri tam olarak ödendiğinden, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazandığının kabulü doğru olmamıştır. Mahkemece anılan isteğin reddine karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 400.000.000 TL. duruşma avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ