• KUSUR RAPORUNUN İŞ YASASININ 77. MADDESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ KOŞULLARI İÇERMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İşK/77

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/7203
  Karar No: 2006/7547
  Tarihi: 07.07.2006                                
                  
  l KUSUR RAPORUNUN İŞ YASASININ 77. MADDESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ KOŞULLARI İÇERMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda; bilirkişi, İş Kanununun 77.maddesinin öngördüğü koşullan göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre,  işyerinde uygulanması  gereken  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptamadıkları   anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanununun 77.maddesinin öngördüğü   koşullan içerdiği giderek  hükme dayanak alınacak   nitelikte olduğu söylenemez.

  DAVA: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Namazcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, iş kazası sonucu beden güç kaybına uğrayan davacının maddi ve manevi zararının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Zararlandırıcı olaya maruz kalan davacı, olay günü işyerinde, tencere parlatma işinde çalışırken parlatıcının parlaması neticesi iş kazası sonucu %4.3 oranında meslekte kazanma gücünü yitirmiştir.
  İnsan yaşamının kutsallığı çevresinde işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartlan sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanununun 77. maddesinin açık buyruğudur. 20.10.2003/83 tarihli müfettiş raporunda davacının %50 işverenin %50 oranında, 24.12.2005 günlü bilirkişi raporunda;  işverenin toplam %75, işçinin ise %25 oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir. İki kusur raporu arasındaki çelişki giderilmediği gibi hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda; bilirkişi, İş Kanununun 77. maddesinin öngördüğü koşullan göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre,  işyerinde uygulanması  gereken  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptamadıkları   anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanununun 77. maddesinin öngördüğü   koşullan içerdiği giderek  hükme dayanak alınacak   nitelikte olduğu söylenemez.
  Mahkemece yapılacak iş; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilere konuyu yeniden yukarıda açıklandığı biçimde inceletmek, aradaki çelişkiyi gidermek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek ve sonuca göre karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın ve özellikle, inandırıcı güç ve nitelikte olmayan. 77.maddenin öngördüğü koşullan içermeyen kusur raporunu hükme dayanak almak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı şirketin temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 06.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ