• KURUMUN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLİNDE TAKİP İŞLEMLERİNDE YETKİLİ KURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜĞÜN BULUNDUĞU YER İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ MAHKEME OLACAĞI

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/2922
  2014/4251
  28.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SGK. /88
   
  • KURUMUN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ TAHSİLİNDE TAKİP İŞLEMLERİNDE YETKİLİ KURUM MÜDÜRLÜĞÜNÜĞÜN BULUNDUĞU YER İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ MAHKEME OLACAĞI
   
  ÖZETİ  Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; “sosyal güvenlik il müdürlükleri” ile “sosyal güvenlik merkezleri”nin takip işlemlerinde yetkili olduğu, işyerinin adresi Bağcılar (Bakırköy) ise de, işlemi yapan Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi olup, İstanbul Mahkemeleri yetkili olduğundan, Bakırköy iş mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle verilen yetkisizlik kararı usul ve yasaya aykırıdırr..   
   
               


  Dava, takibin iptali istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddine karar verilmiştir.
  Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Dr. Dilek Doğan düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi
  Uyuşmazlık,davacı şirketinin “Bağcılar” olan adresi yerine “Beyoğlu” olarak adres belirtilerek, Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezince yürütülen takibin iptali konusunda yetkili mahkemenin tespitine ilişkindir.
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunun 5. maddesinde; “takibatın alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılacağı” hükme bağlanmıştır.
  506 sayılı Kanunun 80. maddesinin 6. fıkrasında, “Kurum alacaklarının tahsilinde 21.07.1953 tarih ve 6183 Sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı Sigorta Müdürlüğünün bulunduğu yer İş Mahkemesi yetkilidir” hükmü yer almakta iken;5510 Sayılı Yasanın 88/19. Fıkrasında “Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kurumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir.”denilmektedir.
  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik’te; “Tahsil dairesi’nin: Kurumun tahsilatla görevli ünitesini, servisini, icra memurlarını, memurlarını ve Kurum adına vekaletname verilen gerçek ve tüzel kişileri” “Ünite’nin ise; Kurumun tahsilatla görevli sosyal güvenlik il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkezlerini” ifade edeceği belirtilmektedir.

  Yönetmeliğin “Takip işlemlerine yetkili tahsil dairesi” başlıklı 17. maddesinde ise;
  “ (1) Takip işlemleri, Kurumun ilgili ünitesince yapılır.

  (2) Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, takip işlemleri Kurumun o mahaldeki ilgili ünitesince niyabeten yürütülür” denilmektedir.
  Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; “sosyal güvenlik il müdürlükleri” ile “sosyal güvenlik merkezleri”nin takip işlemlerinde yetkili olduğu, işyerinin adresi Bağcılar (Bakırköy) ise de, işlemi yapan Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi olup, İstanbul Mahkemeleri yetkili olduğundan, Bakırköy iş mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle verilen yetkisizlik kararı usul ve yasaya aykırıdır.
  Mahkemece;esasa girilmeksizin eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O hâlde, taraf vekillerininbu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 28.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ