• KURUMUN AÇMIŞ OLDUĞU RÜCÜAN TAZMİNAT DAVASI İLE HAK SAHİBİNİN AÇMIŞ OLDUĞU TAZMİNAT DAVASININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/15090
  2009/14504
  10.11.2009
  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/26
     
  • KURUMUN AÇMIŞ OLDUĞU RÜCÜAN TAZMİNAT DAVASI İLE HAK SAHİBİNİN AÇMIŞ OLDUĞU TAZMİNAT DAVASININ BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ
    ÖZETİ: Aynı mahkemede veya başka mahkemelerde açılan ve görülmekte olan iki ayrı dava arasında bağlantı bulunması halinde, davanın her safhasında istek üzerine veya resen mahkemece davaların birleştirilmesine karar verilebilir. Davaların aynı sebepten doğması veya biri hakkında verilecek karar diğerini etkileyecek nitelikte bulunması halinde (iki dava arasında) bağlantı var sayılır. H.U.M.K.'nıın 45. maddesinde düzenlenen davaların birleştirilmesinin ilk şartı her iki dava arasında bağlantı olması ve biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyecek nitelikte bulunmasıdır.
  Somut olayda mahkemece birleştirilmesine karar verilen, iş kazasından doğan maddi tazminat davası ile kurumun açtığı rücuan tazminat davası arasında H.U.M.K.'nıın 45. maddesinde belirtildiği anlamda bağlantı bulunmadığı gibi söz konusu davaların Yargıtay temyiz inceleme yerleri de farklıdı
               


  Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi tazminatın ödetilmesine,
  Davacı Kurum ise; sigortalıya yaptığı ödemelerden dolayı davalı işverenden rücuan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, her iki davanın da kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davacı Kurum ile davalı vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ünal Aydın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra isin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, davacı Mustafa Özer'in davalı işverene ait işyerinde geçirmiş olduğu iş kazası sonucu beden güç kaybına uğraması nedeniyle maddi tazminat istemine, birleştirilen dava ise davacı S.G.K nun sigortalıya yaptığı ödemelerden dolayı davalı işverene karşı açtığı rücuan tazminat istemine ilişkindir.
  Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.
  Aynı mahkemede veya başka mahkemelerde açılan ve görülmekte olan iki ayrı dava arasında bağlantı bulunması halinde, davanın her safhasında istek üzerine veya resen mahkemece davaların birleştirilmesine karar verilebilir. Davaların aynı sebepten doğması veya biri hakkında verilecek karar diğerini etkileyecek nitelikte bulunması halinde (iki dava arasında) bağlantı var sayılır. H.U.M.K.'nıın 45. maddesinde düzenlenen davaların birleştirilmesinin ilk şartı her iki dava arasında bağlantı olması ve biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyecek nitelikte bulunmasıdır.
  Somut olayda mahkemece birleştirilmesine karar verilen, iş kazasından doğan maddi tazminat davası ile kurumun açtığı rücuan tazminat davası arasında H.U.M.K.'nıın 45. maddesinde belirtildiği anlamda bağlantı bulunmadığı gibi söz konusu davaların Yargıtay temyiz inceleme yerleri de farklıdır.
  Yapılacak iş; H.U.M.K.'nıın 46. maddesi uyarınca davaların ayrılmasına karar vermekten ibarettir.
  O halde davacı Kurum ile davalı işveren vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine. 10.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ