• KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TUTARI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/13414
  2005/7439
  07.03.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13

   
   
  • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TUTARI
    ÖZETİ: Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi iş sözleşmesi feshedilen davacıya ihbar tazminatı ödenmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre; kötüniyet tazminatının ihbar tazminatının vasıflı bir şekli olduğu kabul edilmektedir. Bir başka anlatımla kötüniyet tazminatının içinde ihbar tazminatı da vardır.
               

  DAVA:Davacı,   kötüniyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi iş sözleşmesi feshedilen davacıya ihbar tazminatı ödenmiştir. Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre; kötüniyet tazminatının ihbar tazminatının vasıflı bir şekli olduğu kabul edilmektedir. Bir başka anlatımla kötüniyet tazminatının içinde ihbar tazminatı da vardır.
  Dolayısıyla davacıya ihbar tazminatının fesih tarihinde yürürlükte bulunan yasa hükmü gereği iki katı tutarında kötüniyet tazminatının ödenmesine hükmetmek gerekirken üç katı tutarında kötüniyet tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ