• KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEMİNDE KÖTÜ NİYETİN VARLIĞININ İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/29542
  Karar No: 2006/7329
  Tarihi:      23.03.2006

  l KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEMİNDE KÖTÜ NİYETİN VARLIĞININ İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ
  l İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİSİPLİN KURULUN-DAN CEZA ALMASI NEDENİYLE SONA ERDİRİLMESİ

  ÖZETİ: Öncelikle belirtmek gerekir ki, kötü niyet tazminatına hükmedilebilmesi için iş sözleşmesinin işverence kötü niyetli feshedildiğini davacının kanıtlaması gerekir. Dosyadaki mevcut delil ve belgeler göz önüne alındığında davacının işveren aleyhine alacak davası açması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmediği disiplin kurulundan ceza aldığı iş bırakma eyleminden sonra sona erdirilmiştir. Kötü niyet tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kötü niyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalıya ait işyerinde vasıfsız işçi olarak çalışmakta iken işverence hizmetine ihtiyaç kalmaması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilmiş ve kendisine ihbar ve kıdem tazminatları ile iş güvencesi tazminatı ödenmiştir.
  Davacı bu dava ile kötü niyet tazminatı talebinde bulunmuş, mahkemece talep gibi kötü niyet tazminatına hükmedilmiştir.
  Öncelikle belirtmek gerekir ki, kötü niyet tazminatına hükmedilebilmesi için iş sözleşmesinin işverence kötü niyetli feshedildiğini davacının kanıtlaması gerekir. Dosyadaki mevcut delil ve belgeler göz önüne alındığında davacının işveren aleyhine alacak davası açması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmediği disiplin kurulundan ceza aldığı iş bırakma eyleminden sonra sona erdirilmiştir. Kötü niyet tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ